• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


№ по ред

Регистри

вид на файл

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината


2.

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

(XLS)
3.

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти

(XLS)
4.

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение

(XLS)
5.

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

(XLS)
6  

Регистри на търговските дружества с общинско участие

(PDF)
7  

Регистър  на рекламни елементи

(XLS)
8  

Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти

(XLS)
9  

Регистър на "Mеста за настаняване и заведения за хранене и развлечения"

10

Регистър на военните паметници на територията на съответната община

11

Регистър на даренията

12

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

13

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

(HTML)
14

Регистър на заявленията за достъп до информация

15

Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води

няма издадени
16

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

(HTML)
17

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

18

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници.

19

Регистър на категоризираните туристически обекти

20

Регистър на концесиите

21

Регистър на културните институти


22

Регистър на лекарските практики


23

Регистър на недвижимите културни ценности

24

Регистър на обществените поръчки

25

Регистър на общинската собственост

26

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

(XLS)
27

Регистър на пчелини и пчелни семейства

28

Регистър на разпоредителните сделки

няма сделки
29

Регистър на разрешителни за водовземане

30

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

31

Регистър на социални институти и услуги

(HTML)
32

Регистър на спортните клубове

33

Регистър на търговските обекти

(XLS)
34

Регистър на язовирите (когато има наличен)


(XLS)
35

Регистър по приватизация

36

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

37

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

38

Списък на издадените общи административни актове

39Списък на училища, детски градини и обслужващи звена