• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 25 януари 2018 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставянето, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2018 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Одобряване на извършените разходи за командировки и получени средства от кмета на община Балчик и Председателя на Общински съвет за периода от 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Приемане на решение за промяна на одобрена структура на Общинска администрация - Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Разглеждане на заявление от Слави Тодоров и Джон Кенеди за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 67951.501.1102.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.842 по кад. карта на с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Добрич на 13.02.2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Отмяна на Решение 266 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 14.12.2017 година, в частта му относно т.3.2 и приемане на нова точка.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Приемане на план за противодействие на тероризма в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

12. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

13. Разни


 

ИЛИЯН СТАНОЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик