• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

 

П  О  К  А  Н  А

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 11 януари 2018 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д н е в е н  р е д:

1. Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2018  година, съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ и промяна на улична регулация за урегулиран поземлен имот в кв. 32 по плана на с. Оброчище, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Разглеждане на заявление от Мелих Мехмедов Хаджиев за учредяване право на пристрояване в гр. Балчик, ул. „Ивайло" № 25

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Разглеждане на заявление от „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД за учредяване право на строеж за изграждане на трафопост в гр. Балчик, ул. „Самара"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Разни 

 

ИЛИЯН СТАНОЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик