• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решения от общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич"

 

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ № 6

от

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ"

Проведено на 19.10.2017 г., 10:00 часа,

малка заседателна зала

Община град Добрич

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

     Информация за количествата депонирани отпадъци на Регионално депо за отпадъци с. Стожер през периода март  2015 г. до септември 2017 г., дължими и постъпили отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците в Община град Добрич и преведените общи суми по сметката на РИОСВ-Варна и Община град Добрич.

След разискванията беше прието следното

РЕШЕНИЕ 1:

1.      За момента Сдружение „Регионално управление на отпадъците - регион Добрич", не приема предложеният проект на решение по точка 1 - Община Балчик да плати по сметка на Община град Добрич неизплатените отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО на база количество депонирани отпадъци в размер на 845 440,35 лв. в срок от 10 дни от датата на провеждане на настоящето събрание.

Гласували: 5 „за", 0 „против", 2 „въздържали се"

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

      Разглеждане на постъпило писмо от община Каварна за вземане на решение  относно неефективността на Претоварна станция в гр. Балчик.


След разискванията беше прието следното


РЕШЕНИЕ 2:

 

1.      Общото събрание на сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич" прие да се спазва Споразумение № 269/24.03.2016 г., между общините - Балчик, Каварна и Шабла, с цел постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на регионална система в проектното предложение към договор за Безвъзмездна финансова помощ.


 

Гласували: 7 „за", 0 „против", 0 „въздържали се"

Председател:

(п)

Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

Вярно  с оригинала!