ОБЯВА
За обществеността

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 12 от 12 Февруари 2016 г.)

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД

УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че


„Електроенергиен системен оператор" ЕАД, 1618 гр. София, ул. „Цар Борис III" № 201, тел.: 02/9696802, ЕИК 175201304, има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север" - п/ст „Каварна" с до 275 броя стълба".
Характеристика на инвестиционното предложение:
1.    Резюме на предложението
Целта на инвестиционното предложение на „ЕСО" ЕАД е промяна в обема на изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север" - п/ст „Каварна".
Промяната в технологията на изграждане на ВЛ се изразява в увеличаване броя на електропреносните стълбове с осем броя.
2.    Промяната се налага във връзка с изготвена актуална метеорологична записка за цялото трасе на електропровода, и установяване неблагоприятно  въздействие на обледенителни потоци в определени участъци от електропровода. Това води до преработка на разпределението, увеличаване на броя на стълбовете в тези участъци и намаляване на междустълбията.
Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение
Обектът е част от националната електропреносна мрежа.
3. Местоположение на инвестиционното предложение  
Разгледани са множество варианти за трасе, като одобрения вариант е съобразен с ОУП на общ. Варна, заобикаля проблемни имоти на МО и имоти с променено предназначение на територията на общ. Аксаково, както и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в максимална степен Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Трасето е съобразено с изискванията за рационално използване на земята и минимално увреждане на ландшафта, като се преминава основно през земеделски земи извън регулацията на населените места.
ВЕ 110 kV ще се изгради от начална точка  - п/ст „Варна север" до крайна точка - п/ст „Каварна".
Трасето на ВЕ, вкл. сервитутната му зона, минава през терени, попадащи в землищата на следните населени места:
Област Варна:
Община Варна - землище на гр. Варна и с. Каменар
Община Аксаково - землищата на селата Куманово, Орешак, Кичево и Осеново.
Община Аксаково - землище на с. Осеново.
Област Добрич:
Община Балчик - землищата на селата Кранево, Рогачево, Оброчище, Бобовец, Царичино, Гурково и град Балчик.
Община Каварна - землищата на селата Божурец и Селце и град Каварна.
4.    Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията (водоползване)
По време на строителството и експлоатацията на ИП няма да се използват природни ресурси. Не е предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди.
5.     Отпадъци, които се очаква да се генерират, емисии на вредни вещества и отпадъчни води
Предвидените строително-монтажни дейности предполагат генерирането на строителни и битови отпадъци. По време на експлоатацията ще се генерират основно битови, строителни и производствени отпадъци. Генерираните по време на строителството и експлоатацията отпадъци ще се събират, съхраняват и предават на външни фирми за последващо оползотворяване и/или обезвреждане.
Очакват се неорганизирани емисии от двигателите с вътрешно горене на техниката, която ще се използва при строителството и поддръжката по време на експлоатация на ИП.
По време на строителството, експлоатацията, закриването и рекултивацията на ИП не се очаква генерирането на отпадъчни води.

Подробна информация е налична на сайта на Възложителя: http://www.tso.bg/

Лице за контакти:  Ангелин Цачев, тел: 0889635326, е-mail: a.tsachev@eso.bg.
Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в сградата на „Електроенергиен системен оператор" ЕАД, гр. София ул. „Цар Борис III" № 201, сградата на РИОСВ-Варна на адрес гр. Варна, ул."Ян Палах"№4, и сградата на Община Балчик на адрес  гр.  Балчик,    площад "21септември" №6.