• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ ЗА ДОСТЪПЕН СПОРТ

Община Балчик е партньор в Проект „Спорт за всички" , в който участват още 9 партньора от 7 държави: Спортно училище „Г.С. Раковски", гр. Добрич (България), Европейска младежка организация VERITAS (BULGARIA), Европейска неправителствена организация A.B.A.T. BALKANIA - Balkan Association of Alternative Tourism (FYROM),  Младежка неправителствена организация на студентите от Македония The Summer Work & Travel Alumni Macedonia (SWT Alumni),  Младежка неправителствена организация -  INNOVAFORM Közhasznú Nonprofit Kft (HUNGARY),  младежка неправителствена организация, включваща 31 младежки неправителствени организации от западна Румъния Timis County Youth Foundation (FITT), младежка неправителствена организация със седалище в Истанбул Dinamik Gelisim Dernegi YOUTH NGO,  Неправителствена организация IASIS NGO - GREECE.

КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА е  Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи.

Дейностите по проекта са:

1. СПОРТЪТ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩАТА.  Целта е чрез обмяна на опит, проучвания на добри практики  партньорите да представят  иновативни подходи, свързани със спорта за намаляване на насилието в училище,  агресията сред младите хора и  борбата с нея и с всяка форма на нетолерантност и дискриминация.

2. СПОРТ ЗА ВСИЧКИ НАС.  Дейността е насочена към специалисти от НПО сектора, образованието, социалните дейности, публични органи и медии  и включва пилотно проучване и анализи на учебната програма и на съществуващите спортни съоръжения в 8 региона в България, на успешни спортни инициативи, провеждани от местните и националните органи, масовите училища, детските градини,  институциите за социалните грижи,  неправителствени организации. Ще бъде проучено и нивото на взаимодействие между публичните институции и представителите на масовата образователна система и институциите за социални грижи за повече спортни дейности в институциите и организиране на спортни мероприятия, включващи съвместни спортни дейности сред млади хора от институциите и извън тях.

Проучванията са свързани с разработване на НАРЪЧНИК по масов спорт за специалистите в домовете за социални грижи, интерактивни спортни обучения под мотото „Преходът не може да бъде спирка за спорта", мобилни обучения под мотото „Добри практики, нови подходи и транснационално сътрудничество".

3. РАВЕНСТВО В СПОРТА - дейността е с акцент върху СПОРТА ЗА МЛАДЕЖИТЕ с увреждания, социално, културно и др. неравностойно положение и включва цикъл от специализирани транснационални обучения и кръгли маси с участници от седемте държави.

4. ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В СПОРТА- БЪДИ АКТИВЕН, БЪДИ ЩАСТЛИВ. Тази дейност е насочена към  участието на младежи и възрастни, които се интересуват от спортното доброволчество.

През месец февруари 2016 г. отвори врати  ОТВОРЕН ОФИС ЗА СПОРТНИ ДОБРОВОЛЦИ - София в офиса на координатора и в най-големия национален курорт и спортен и възстановителен. Специално събитие през лятото на 2016 г.  бе проведения ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ЛАГЕР ЗА СПОРТНИ ДОБРОВОЛЦИ, на  които са представени практическите възможности и ползите от спортното доброволчество,  информация за необходимата подготовка и специфични изисквания в различните страни, партньори по проекта и за събития на местно, национално и международно ниво. Участваха лектори с опит в организирането на доброволчески спортни мероприятия и ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ЛАГЕР „ПОСЛАНИЦИ НА СПОРТА И ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ". Проведени са интерактивни и специализирани обучения за активни хора на възраст от 18 до 65 години, свързани с получаването на практически умения за планиране, промотиране и управление на проекти за спортни и физически дейности, създаване на мрежи и използване на възможностите на социалните мрежи за насърчаване на положителните въздействия от спорта за превенция на масови заболявания като стрес, диабет, затлъстяване, и начини за остаряване в добро здраве.

5. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ЗА СПОРТА.  Целта е  повишаване информираността на държавните институции по отношение на спорта и физическата активност като ефективен инструмент за подобряване на социалния капитал в ЕС.

6. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА СПОРТА. Целта е да се насърчи сътрудничеството за спортни и физически дейности между заинтересованите страни в спорта и в различните браншове. Това сътрудничество да допринесе за повишаване осведомеността на бизнеса за ползите от спортните дейности и  насърчи съвместната работа между обществени и частни заинтересовани страни за повече спортни мероприятия.

Проектът предвижда и активна информационна кампания в седем държави.

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:  Проектът  се реализира в периода 01.01.2016 - 30.06.2017 година.