• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Община Балчик е внесла за разглеждане проектно предложение „Мрежа на Черноморските общини в трансграничния регион" по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г., Приоритетна ос 5 „Ефикасен регион", Специфична цел 5.1 „Да се увеличи капацитетът за сътрудничество и ефективност на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество".

По тази специфична цел са допустими следните основни дейности:

1. Анализ и хармонизиране на нормативната уредба.

2. Укрепване на местните/регионалните трансгранични мрежи.

3. Обучение на персонала на публичните органи за увеличаване на капацитета в областта на услугите от общ интерес и на социалните услуги.  

4. Подкрепа за модернизацията на обществените услуги.                                                                                

Срокът на изпълнение на проекта не трябва да надвишава 24 месеца, считано от датата на подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ.

Проектът „Мрежа на Черноморските общини в трансграничния регион" се подготви съвместно с Община Наводари - Румъния, като за Община Балчик се предвижда модернизиране на обществените услуги, чрез въвеждане на електронно управление; работни и обучителни семинари, създаване на съвместен информационен център, оборудван с необходимата техника.

Стойността на проектното предложение е 750 000 евро  и е разпределена по равно между двете общини.