• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Процедура BG05M9OP001-2.005 - Активно включване

Проектното предложение на Община Балчик "Насърчаване достъпа до  заетост на  уязвимите групи от Община Балчик" включва подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания, реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства.

Проектът е свързан с предоставяне в дома на социалната услуга „личен асистент", на мотивационна и психологическа подкрепа и консултиране на предоставящите социални услуги, на психологическа подкрепа на потребителите на услугите, на здравно-консултативни услуги на целевата група, според индивидуалните потребности на хората с увреждане.

Проектът ще обхване нуждаещи се лица, както от гр. Балчик, така и от селата на територията на община Балчик. Предвижданите дейности са съобразени с критериите и стандартите за социални услуги за деца и възрастни, които ще се прилагат за подбор на крайните потребители.

Продължителността на проекта е 20 месеца, със срок за предоставяне на социалните услуги 18 месеца.

В проекта ще бъда включени  22 неактивни или безработни участници и 22 участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги

Стойност на проекта  -  316 451,82  лв.