• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

Правно основание

чл.264,ал.1 от ДОПК - за земеделска земя и гори

Необходими документи

  - ИСКАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ

  - КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ / НОТАРИАЛЕН АКТ; ДОГОВОР ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА ; РЕШЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕНА КОМИСИЯ; ДОГОВОР ЗА ЗАМЯНА/

  - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОТСТОЯНИЕ ОТ АГЕНЦИЯ КАДАСТЪР/ ОРИГИНАЛ/

  - КОПИЕ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

  - ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

  - КОПИЕ ОТ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО , В СЛУЧАЙ ЧЕ ИСКАНЕТО ПО ОБРАЗЕЦ НЕ СЕ ПОДАВА ОТ СОБСТВЕНИК

  - ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА

Срок за изпълнение

Обикновена услуга - 5 дни
Бърза услуга - 3 дни

Цена на услугата

Обикновена услуга - 10 лв.
Бърза услуга - 25 лв.

Място за подаване и получаване на документа

Общинска данъчна служба - стая №211

0579/72849

Отговорност за изпълнение

Гл./ст./инспектор ревизор приходи от отдел " Общинска данъчна служба "