• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Ежемесечна справка-декларация за пренощували лица и реализирани нощувки за 2016 г. (Приложение 1 към Заповед 393/21.04.2015 г.)

формати: MS word (.doc), Adobe Reader (.pdf), Libre/OpenOffice (.odt)

Подава се ежемесечно на хартиен носител или на е-поща: turistdanak@balchik.bg.

Справките-декларации трябва да са подписани и подпечатани с мокър печат. Изпращат се сканирани. Справка-декларация - един файл, извадка от регистър туристи за отчетния период - един файл.