• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


3 А П О В Е Д

№ 426-1

 гр. Балчик, 07.04.2015 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с раздел VII, чл.61 р и чл.61 с  от Закона за местните данъци и такси (посл.изм.ДВ.бр.101 от 22.11.2013 г.) и във връзка с чл.116 от Закона за туризма (обн.ДВ, бр.30/26.03.2013 г., посл. изм.ДВ.бр.109/20.12.2013 г.), във връзка с чл.17 от Наредба за организация на единната система за туристическа информация, Раздел VI от Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Балчик и Решение №265 по протокол №20/20.12.2012г. от заседание на Общински съвет,НАРЕЖДАМ:

1. Размерът на туристическия данък, приет с решение №265 по протокол №20/20.12.2012 г. от заседание на Общински съвет, раздел VI от Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Балчик за едно лице на ден, в зависимост  от категорията на обекта, където е реализирана нощувката, в сила от месец януари 2013 г. остава непроменен и е както следва:Вид на обекта

Категория

Размер на туристически данък

Места за настаняване

Клас „А" и клас „Б"

*

0.30 лв./ 1лице/ ден

**

0.45 лв./ 1лице/ ден

***

0.60 лв./ 1лице/ ден

****

0.75 лв./ 1лице/ ден

*****

0.90 лв./ 1лице/ ден2. Дължимият туристически данък за 2015 година се внася ежемесечно от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца през който са реализирани нощувките, в каси-приходи на Общинска администрация - гр. Балчик и Кметство- с.Кранево, общ. Балчик. (чл.58, ал.3 от Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Балчик) или по банков път.


Уни Кредит Булбанк -  Балчик

            BIC код: UNCRBGSF

            код вид плащане: 44 28 00

            IBAN:BG38UNCR 9660 84 9750 3315     2.1. Лицата, предлагащи нощувки, подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година (чл.57, ал.5 от Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Балчик).

2.2. Невнесеният в срок туристически данък по Закона за местните данъци и такси се събира заедно с лихвите, съгласно чл.1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични и съдебни изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

            код вид плащане за лихви: 44 28 00

3. Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни:

- да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки;

- ежемесечно да подават информация за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация на хартиен носител или на е-поща: turistdanak@balchik.bg (Приложение 1). Справките-декларации трябва да са подписани и подпечатани с мокър печат. Изпращат се сканирани. Справка-декларация - един файл, извадка от регистър туристи за отчетния период - един файл.

4.   Неизпълнението на което и да е от задълженията по чл.116, ал.1 и 3 от Закона за туризма и чл.61р и чл.61с от Закона за местните данъци и такси е основание за налагане на санкции по чл.213, ал1 и 3 от ЗТ и чл.127, ал.1 от ЗМДТ.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Г-н Митко Петров - заместник- кмет на Община Балчик.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение, да се публикува в сайта на Общината, местния печат и да се обяви на видно място в сградата на ОбА - гр. Балчик.

Настоящата заповед отменя заповед № 435/23.04.2014 г.НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


__________________________________________________________________________________

Чл. 213. (1) от ЗТ Хотелиер, който не води регистър на настанените туристи и за броя на реализираните от тях нощувки по чл. 116, ал. 1, се наказва с глоба в размер 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 5000 лв.

(3) Хотелиер, който не подава ежемесечната справка-декларация по чл. 116, ал. 3 в съответната община, се наказва с глоба в размер 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 3000 лв.

Чл. 127. (1) от ЗМДТПри неспазване на разпоредби по този закон извън случаите по чл. 123, 124 и 125, на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.

Прикачени файлове: