бщина Балчик кандидатства по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Един зелен регион", Специфична цел  2.1 Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство с проект „Реконструкция на настилката, изграждане на велоалея и благоустрояване на района на КИЦ „Мелницата" и крайбрежната алея".

Проектът предвижда реконструкция на съществуващата настилка на брегоукрепителното съоръжение /дамба/ в гр. Балчик, изграждане на велоалея в обхвата на дамбата и благоустрояване прилежащия район на брегоукрепителното съоръжение. Разглежданият участък е с начало при Морска гара Балчик до строителната граница на град Балчик, в това число и извънуличен паркинг при площад „Морско око". Общата дължина на рехабилитираният участък е 2 250 м.

Към момента тази част от дамбата е силно компрометиран затруднява пешеходците и възпрепятства велосипедистите тъй като липсва велоалея, което създава голямо неудобство.

В проекта не са включени технически решения свързани с основната функция на съоръжението - брегоукрепването. Включени са само дейности свързани с подобряване на експлоатационните характеристики на настилката на дамбата, която се ползва предимно за пешеходно и велосипедно движение и подобряване на прилежащия ландшафт.

Чрез инвестиции в тази туристическата инфраструктура се популяризират и свързват два културни обекта (ДКЦ-ЦИ „Двореца" и КИЦ „Мелницата"). Това създава предпоставки за по-дълги посещения в Балчик, допринасяйки по този начин за целите на проекта - Увеличен брой нощувки в региона. Също така културния туризъм не зависи от летния сезон, което е основа на целогодишен туристически поток.