• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Община Балчик е внесла за разглеждане проект по Програма INTERREG V-A Румъния и България 2014 - 2020, Приоритетна ос 2 „Един зелен регион", Специфична цел 2.2 „Подобряване на устойчивото управление на екосистемите в трансграничния регион"

Проектът ECOMIND - Improved Ecosystem Management through Joint Policies and a Floating Center for Ecological Knowledge" („Подобрено управление на екосистемите чрез съвместни политики за екологични знания") се подготвя съвместно с Българска асоциация по рециклиране (БАР), Национален институт за проучвания и развитие на морската геология и геоекология - ГеоЕкоМар - Румъния, и Национален институт за проучване - развитие на машини и инсталации, свързани със земеделието и хранителната индустрия - INMA Румъния.

ECOMIND засяга многобройните проблеми, свързани с управлението на отпадъците и замърсяването на земните и морски трансгранични местообитания в регионите Балчик и Констанца, включително защитените зони от Натура 2000.

Целите на проекта са да изследва влиянието на морските отпадъци върху екосистемите в трансграничния регион (с акцент върху защитените зони от Натура 2000 в Община Балчик (BG) и Тузла (RO) и да се разработят координирани инструменти за подобряване на тяхното устойчиво управление. Теоретични и практически проучвания ще бъдат извършени за определяне величината на проблема, както и възможните за превантивни решения. Ще се проведе широкомащабна кампания, която да информира обществото и да насърчи рециклирането, прилагането на природосъобразни технологии, опазването на защитените зони от Натура 2000 и т.н.

В училищата ще бъде разработена специална възпитателна програма, създаваща еко-мислене и предизвикваща промяна в поведението на младото поколение. Ще бъде изграден Плаващ център за екологични знания (Еко-лодка - EcoBoat), чрез който да се насърчава идеята посредством образователни филми, игри и пресъздаване на научни наблюдения.