• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаОбщина Балчик изпълнява проект „Заедно можем" по процедура BG05М20Р001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение" на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020.

Целта  на  проекта  е  да  бъдат  създадени  условия  за  подпомогне  децата  от  етническите малцинства и/или от маргинализирани обществени групи, и от семейства, търсещи или получили международна закрила, да се изградят  като пълноценни граждани, и за успешната им професионална, социална и личностна реализация, чрез:

  • подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание;
  • допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас;
  • повишаване на качеството на образованието в детските градини и в подготвителните групи в общинските училища, в които се обучават деца от различен етнически произход и/или деца, търсещи или получили международна закрила, с цел тяхната образователна интеграция;
  • взаимно опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност;
  • включване на родителите във възпитателния процес;
  • създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили международна закрила;
  • засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес (постъпване в първи клас);
  • преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.