Община Балчик е внесла проект „Внедряване на мерки по енергийна ефективност и възобновяема енергия в сгради - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий ", ОУ "Св. Св. Кирил и Методий " - стара сграда, СОУ „Хр.Ботев" по Компонент  2  „Мерки за енергийна ефективност" на Грантова схема BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия", Финансов  механизъм на Европейското икономическо пространство" 2009-2014.

Дейностите по проекта включват извършване на строително-ремонтни по проект:

За Обект сгради - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий " - Подмяна на стар нафтов котел с нов работещ с пелети и подобряване състоянието на отоплителната система - доставка и монтаж на алуминиеви радиатори и доставка и монтаж на тръби с термоизолация с микропореста затворена структура и хидро-изолационен слой.

За Обект СОУ „Хр. Ботев - Подмяна на стар нафтов котел с нов работещ с пелети и подобряване състоянието на отоплителната система, демонтаж на старата отоплителна система и монтаж на нова.

Обща стойност на проектното предложение:  366 936,34 лв.