публикувано 26.08.2014 г.

ПОКАНА
за представяне на оферти


Предмет на поръчката: Специализиран превоз на ученици до 16 - годишна възраст  от с.Църква, с. Генерал Кантарджиево, с.Рогачево и с.Кранево до СОУ "Хр. Смирненски" с.Оброчище през учебната 2014/2015" по следните маршрути:    

- Оброчище -Църква - Оброчище

- Оброчище - Генерал Кантарджиево - Рогачево - Оброчище

- Оброчище - Кранево - Оброчище


Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 04.09.2014 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. „21-ви септември" № 6, лице за приемане на оферти Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.


Отваряне на оферти: 10:00 часа на 05.09.2014 г. в заседателната зала на Община Балчик /пл.21-ви Септември" №6/

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.


Настоящата покана е публикувана под номер  9033030 на сайта на АОП

За въпроси и допълнителна информация: Татяна Василева - гл. специалист СД, тел: 0579/7-10-54.

Пълният текст на  публичната покана, ведно с посочените приложения, може да бъдат изтеглени от ТУК


10.09.2014 г. - Протокол от дейността на комисията (PDF)