ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

Предмет на поръчката: "Преустройство на помещения в зали за практически занимания, ремонт на физкултурен салон, съблекални и тоалетни в СОУ ,,Христо Ботев'' гр. Балчик''

 Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 07.08.2014  г.

Лице за приемане на офертите- Красимира Костова

Настоящата покана е публикувана под номер 9032297 на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК

04.08.2014 г. - Пояснения (PDF)

15.08.2014 г. - Протокол от дейността на комисията (PDF)

02.09.2014 г. - Протокол от дейността на комисията (PDF)

02.09.2014 г. - Договор (PDF)