• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

29.04.2014., ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП


С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК"


№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП 

00479-2014-0007

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

До 16:00 часа на 02.06.2014г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

До 16:00 часа на 02.06.2014г.

КРАЕН СРОК

за подаване на оферти

До 16:00 часа на 12.06.2014г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

10:00 часа на 13.06.2014г.


На 12.05.2014 г. е осъществена промяна в обществената поръчка!

Документацията за участие може да бъде закупена от касата на Община Балчик
или изтеглена от ТУК (zip)(от 12.05.2014 г.)

18.06.2014 г. - Обява за отваряне на ценовите оферти на участниците в процедурата.


На 23.06.2014 г. от 10:00 часа в Заседателна зала, в сградата на Община Балчик, с адрес: гр. Балчик, пл. "21-ви Септември" № 6, ще се отворят ценовите оферти на  участниците в процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и Целодневни детски градини на територията на община Балчик"

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.