• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
ЦСОП Академик Тодор Самодумов


Център за специална образователна подкрепа с общежитие - с. Kранево е основанпрез 1961 г. В него се обучават ученици с умствена изостаналост и множество увреждания от първи до осми клас и по специалността "Работник в производството на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения" - със скрок на обучение 2 години.
ЦСОП АКАДЕМИК ТОДОР САМОДУМОВ - Кранево се финансира чрез Община град Балчик.
Училището разполага с голям сграден фонд - училище, физкултурен салон и общежитие и обширен двор.
 От учебната 2017-2018 година училището е пребразувано в Център за специална образователна подкрепа.
В него се извършва обучение и допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни петребности във функционално структурирана образователна среда.
Обучението и терапевтирането се извършва в обзаведени класни стаи и оборудвани специализирани кабинети - за развитие на езиково-говорни и комуникативни умения, за психо-социална интервенция на емоции и поведение, арт занимания, мултисензорна стая, мека стая с окачено оборудване, психомоторика, занимания по интереси и др.
ЦСОП намира в село Кранево, община Балчик и предлага обучение на деца с умствена изостаналост по специалността работник в производството на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения.
ЦСОП Академик Тодор Самодумов се финансира с общински средства, като обучението протича в една учебна смяна. Училището е добре обзаведено и се поддръжа нивото на чистота.
Помощното училище в село Кранево приема деца с умствена изостаналост за обучение по специалността работник в производството на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения.
При успешно завършване на децата се осигуряват достатъчни знания за да практикуват изучаваната специалност.
ЦСОП Академик Тодор Самодумов разполага със специалисти педагози, способни да предоставят знанията на децата по разбираем и лесен за възприемане начин, за да протича учебния процес без затруднения и да след приключването му децата да са добили стабилни познания и увереност в себе си.
ЦСОП Академик Тодор Самодумов се финансира с общински средства, като обучението протича в една учебна смяна. Училището е добре обзаведено и се поддържа нивото на чистота.
Помощното училище в село Кранево приема деца с умствена изостаналост за обучение по специалността работник в производството на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения.
При успешно завършване на децата се осигуряват достатъчни знания за да практикуват изучаваната специалност.
ЦСОП Академик Тодор Самодумов разполага със специалисти педагози, способни да предоставят знанията на децата по разбираем и лесен за възприемане начин, за да протича учебния процес без затруднения и да след приключването му децата да са добили стабилни познания и увереност в себе си.
 
Кранево, ул. Шипка № 10
Директор: Желязко Атанасов
тел/факс: 0579 6 65 02/ 0889660147
e-mail: puikranevo@abv.bg
https://csop-kranevo.com/
СУ "Христо Смирненски" село Оброчище


Училището е основано през 1879 г. В него се обучават деца от І до ХІІ клас, като след осми клас възпитаниците имат възможност да избират професионално обучение в специалностите "Кулинар" и "Информационни технологии", които са утвърдени от министъра на образованието.

Материално-техническата база е добра. В цялото училище са монтирани видеокамери. Училещето разполага с училищна столова.

СУ "Христо Смирненски" е побратимено с икономическата гимназия от румънския град Мангалия. През 2009 г. двете училища подписаха споразумение за сътрудничество и обмяна на информация за културни и спортни събития в двете училища.


Директор: Павлина Стоянова
с. Оброчище 963, ул. "Мусала" № 1
тел.: 0579/6 70 91
факс: 0579/6 70 91
e-mail: smirnenski_1923@abv.bg
www.su-hristosmirnenski.comСУ "Христо Ботев" град Балчик


Днешното училище е основано през 1941 г. като гимназиален клон на Варненската гимназия "Фердинанд І".
До 1960 г. училището се помещава в сградата на днешната галерия.
През учебната 1960/1961 г. то се премества в новопостроената сграда в кв. Хоризонт (днешното училище "Кирил и Методий").
От 1978 г. Средно училище "Христо Ботев" се премества в сегашната сграда.
Материално-техническата база в училището е в много добро, съвременно състояние.

Обновени са кабинетите по Информационни технологии. В голяма част от кабинетите е осигурена мултимедийна техника.
Кабинетите по Английски език, География и Биология разполагат с интерактивни дъски.
През последните години в училището се избират профили като "Икономическо развитие", "Природни науки", "Хуманитарни науки" и "Математика". Предлага се разширена форма на изучаване на английски език.
Обучават се ученици в професионална паралелка със специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", професия "Готвач".
Класовете се обучават в съвременна учебна кухня в часовете по практика.
Училището има свой съвременен стол, в който се приготвя ежедневно обяд на учениците.
Цялата сграда е под денонощно видеонаблюдение.
Учениците тренират в свой, голям физкултурен салон. Има сформирани отбори по футбол, волейбол, баскетбол и други.

гр. Балчик, ул. "Черно море" №80, тел:​​ 0579 7 28 05
Директор: Станислав Николов, телефон:​ 0895554076
Заместник-директор: Анна Иванова, телефон: ​0878922778
Главен счетоводител: Тонка Жекова, телефон:​0878922768
e-mail: sou.balchik@gmail.com
web site: https://su-balchik.com/
ОУ "Г.С.Раковски" село Сенокос

Директор: Марина Вълчева
с. Сенокос 9634
тел.: 05727/23 86
e-mail: ou_senokos@abv.bg
ОУ "В. Левски" село Соколово


Директор: Йорданка Матеева
село Соколово 9640
ул. "Кирил и Методий" № 59
тел.: 0579/6 93 34
e-mail: jmateeva_62@abv.bg

В училището се обучават деца от І до VІІІ клас. Материално-техническата база е добра. През годините се правят частични ремонти на сградата.  От учебната 2009/2010 година училището има ученически стол.
ОУ "Антим І" град Балчик

Училището в с. Реджина Мария (кв.”Левски” гр. Балчик) е открито на 10.03.1941година. Учениците са били деца на преселници от Северна Добруджа около 120 на брой в четири отделения и с назначени четирима учители. Училището се помещава в сградата на бившето румънско училище – нова недовършена постройка с две малки класни стаи, много неудобни и един салон.

През лятото на 1942 година се извършва ремонт, при който големият физкултурен салон е преграден и превърнат в две класни стаи. Едната от малките стаи е приспособена на учителска стая, а другата – за стая на прислугата.

Учениците непрекъснато се увеличават и сградата е крайно не достатъчна. Не могат да се провеждат нормални учебни занятия. По тази причина през 1947 година се започва изграждане на разширение, като за учебната 1948/1949 година е завършен първия етаж, а през 1951 година е построен и втория.

За учебната 1951/1952 година училището прераства от начално в основно – прогимназия до VІІ клас(ІІІ клас на прогимназия). Разполага с четири големи и удобни класни стаи. Много скоро учебната сграда става не достатъчна за нарасналия състав на училището. Налага да се разширява още и през 1962 година влизат за ползване още четири стаи. През 1963/1964 година към средния курс е открита занималня. Преместен е интерната от Средното училище към училище “Антим І”. Започва да функционира и детска градина. Обхватът на училището все повече нараства и през януари 1964 година е назначен и заместник директор. Същата година е открита и вечерна прогимназия с две паралелки – V и VІІ клас.

В началото на учебната 1968/69 година към Основно училище “Антим І” са прехвърлени учениците от с. Царичино.

През 1974/75 година се поставя въпроса за строителство на ново училище.

От 1978 година до 1980 година се строи физкултурния салон към училището и за учебната 1980/81 година е пуснат в действие. Същата година започват изкопни работи за строителство на новото училище. Няколко пъти е започвано и замразявано строителството на разширението поради липса на средства, работници, изпълнителска организация и т.н.

В началото на1988/89 година се сбъдват дългогодишните мечти на жителите на кв.Левски. Отваря врати новопостроеното разширение към училището.

През учебната 1989/90 година ОУ “Антим І” прераства в ЕСПУ с прием на ІХ клас. Става второто средно образователно училище за гр. Балчик, но за съжаление само за една година.


град Балчик 9601, ул.Дунав №16
Директор на ОУ “Антим І”: Румяна Петрова
​0579 / 7 22 56
Помощник-директор: Мая Иванова
​​0579 / 7 22 14
Главен счетоводител: Милена Ралева
​​0579 / 7 45 07
Домакин: Росица Пенева  ​​​​​0579 / 7 22 14
e mail: ou_antim@abv.bg  
e mail: ouantim@gmail.com
ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" град Балчик

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" е построенно през 1909 г. Патроният празник на училището е на 11 май  - деня на двамата братя Св. Кирил и Методий. В училището се обучават деца от І до VІІІ клас с по две паралелки.

Материално-техническата база на училището е много добра: втора училищна сграда, училищен бюфет, училищна столова, обновен санитарен възел, работилиница с кулинарно отделение, медицински кабинет, видео кабинет, оборудван музикален кабинет, два компютърни кабинета, училищна библиотека, занималня, спортна площадка, два физкултурни салона с фитнес уреди, охрана.
Към училището има сформирани отбори по волейбол и футбол.
ОУ "Св.СВ. Кирил и Методий" е побратимено с румънското училище "Михаил Витяв" град Констанца.

гр. Балчик 9600, ул."Хр. Ботев" 6, Община Балчик, област Добрич
Директор: Кристиана Иванова​, 0579 72204; 0885979741
Гл. счетоводител: Севда Недева ​0884577252
Касиер: ​​​​0579 73136
e-mail: kmbalchik@abv.bg
www.kmbalchik.com