• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и съгласно Решение № 439 по Протокол № 32/31.10.2013 г. на ОбС - Балчик и Заповед № 1319/22.11.2013г. на Кмета на Община Балчик.                                                                

 

            1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на :

          1.1. Лекарски кабинет № 1 с площ от 9.04 м2, манипулационна  № 1 с площ  9.04 м2, 1/3 от чакалня с площ от 3, 48 м2 /обща площ 10.44 м2/ и 1/3 от санитарен възел с площ 1.92 м2 /обща площ 5.77 м2/, всичко с площ 23.48 м2,  находящи се в „Здравна служба" с. Дропла - публична общинска собственост, актувана с АОС 361/2000 г.

        1.2. Лекарски кабинет № 2 с площ от 17.28 м2, манипулационна  № 2 с площ  12.77 м2, 1/3 от чакалня с площ от 3, 48 м2 /обща площ 10.44 м2/ и 1/3 от санитарен възел с площ 1.92 м2 /обща площ 5.77 м2/, всичко с площ 35.45 м2,  находящи се в „Здравна служба" с. Дропла - публична общинска собственост, актувана с АОС 361/2000 г.

2.  Цел на конкурса : кабинетите да бъдат отдадени под наем на кандидати със завършено висше медицинско образование.

2.1. Начална годишна наемна цена :

- за обект /1.1./ в размер на 90,16 лв. /деветдесет лева и шестнадесет стотинки/, без ДДС

- за обект /1.2./ в размер на 136,13 лв. /сто тридесет и шест лева и тринадесет стотинки/, без ДДС

2. 2. Срок на договора : 5 (пет) години от датата на сключване на договора.

            2.3. Условия за допускане до участие в конкурса :

            2.3.1 Наемателите, спечелили конкурса и сключили договор за наем се задължават да ползват наетия имот за медицински кабинет, като не променя предназначението му. Същите следва да спазват предмета на дейност, а именно първична извън болнична медицинска помощ.

            Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 28.11.2013 г. до 15.00 ч. на 12.12.2013 г. на касата на Инф. център на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения е 12.12.2013 г. до 16,00 ч. в Информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл. "21-септември" № 6, а за заплащане депозит на касата на ОбА - Балчик до 15.30 ч. или по банков път на същата дата.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7 - 10 - 73 Веселина Маринова