ПОКАНА

за представяне на оферти

Предмет на поръчката: Доставка на хранителни продукти за обедно хранене  на учениците от І –VІІІ  клас  при СОУ ”Христо Смирненски”, с.Оброчище включени в целодневната организация на учебния процес. Доставка на безплатни закуски за учениците от І – ІV клас.

Краен срок за получаване на оферти: 15:00ч. на 16.09.2013 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адрес: СОУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, ул. "Мусала"№1. Лице за приемане на оферти Росица Тодорова Койнова и Димитрина Димитрова Димитрова, тел: 0579/6-70-91

Настоящата покана е публикувана под номер 9019686/05.09.2013 г. на сайта на АОП    

Цялата документация може да бъде изтеглена от ТУК (ZIP)