ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти


Предмет на поръчката: Осъществяване на одит по проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на община Балчик". 

Краен срок за получаване на офертите: 12.09.2013 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. „21-ви септември" №6, лице за приемане на оферти Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

За въпроси и допълнителна информация: Стелиян Железов - зам.кмет "УТТЕМСЕ" Община Балчик, тел: 0579 71033

Настоящата покана е публикувана под номер 9019606 на сайта на АОП

Документацията може да изтеглите от ТУК (ZIP)