• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

Предмет на поръчката: "Избор на консултант за предоставянето на консултантски услуги, свързани с предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001", възлагана в рамките на проект „Повишаване конкурентоспособността на „МБАЛ-Балчик” ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на СУК, съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система”, в изпълнение на договор 4МС – 02 – 112/27.04.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Краен срок за получаване на оферти: 17:00 часа на 7.06.2013 г.

Настоящата покана е публикувана под номер 9016047 на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК (ZIP)