• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПОКАНА

за представяне на оферти

Предмет на поръчката: "Основен ремонт на общинска пътна мрежа ІV (четвърти) клас касаеща пътища №ДОВ3042 с. Царичино - с. Гурково; №ДОВ1107 с. Стражица - с. Ляхово; №ДОВ1047 с. Сенокос - с. Дропла, Община Балчик.

Краен срок за получаване на офертите: 09.05.2013 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. „21-ви септември" №6, лице за приемане на оферти Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

Настоящата покана е публикувана под номер  914760 на сайта на АОП

За въпроси и допълнителна информация: Славка Атанасова - ст. специалист строителство отд. „ИДК" в Община Балчик, тел: 0579 71044.

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК