• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПОКАНА

за представяне на оферти


Предмет на поканата:  „Доставка на материали и консумативи  по проект "Да протегнем ръка за помощ", договор № BG051PO001-5.1.04-0129- С0001, сключен между Община Балчик и Агенция за социално подпомагане, по Схема за безвъзмездна финансова помощ: "Помощ в дома" на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси".

Краен срок за получаване на оферти: 16.00  часа на 16.04.2013.


Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. „21-ви септември" №6, лице за приемане на оферти Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

Настоящата покана е публикувана под номер  9014080 на сайта на АОП

За въпроси и допълнителна информация: Димитрин Димитров - д-р Дирекция "ТЕМСЕ", Община Балчик, тел: 0579/71053.

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК