05 март 2013 г.,  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за възлагане  на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Изработка на материали свързани с осигуряване на публичност и провеждане на събития по проект  „Ефективна и ефикасна администрацията в Община Балчик", финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет" 2007-2013 г."

 

 Краен срок за подаване на оферти 16:00 часа на 13.03.2013 г.


Публичната покана (
9012812) и приложенията към нея може да изтеглите от ТУК (ZIP)!