Информация по Приложение 2 към НУРИОВВОС за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на „ апартаментен хотелски комплекс, състоящ се от 36 бр. жилища и локална пречиствателна станция за битови отпадъчни води" в поземлени имоти с идентификатори 62788.8.513 и 62788.8.514 находящ в землището на с.Рогачево, община Балчик.

I.Информация за контакт с възложителя:

„ЕКОПРОЕКТ-С"ЕООД с ЕИК 827202379 със седалище и адрес на управление: гр.Търговище, у."Беласица" вх.А, ап. 1, адрес за кореспонденция: гр.София кв. Мусагеница, бул. Климент Охридски" № 1 ет.2.офис 2, лице за контакти: Тодор Улянов-пълномощник, телефон : 0885755322, e-mail: tulyanov@bld.bg

II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1.         Резюме на предложението.

 

Инвестиционното предложение е свързано с изграждането на „ апартаментен хотелски комплекс, състоящ се от 36 бр. жилища и локална пречиствателна станция за битови отпадъчни води" в поземлени имоти с идентификатори 62788.8.513 и 62788.8.514, образувани от  62788.8.507,  с обща площ  30 540 кв.м., с начин на трайно ползване „ниско застрояване(до 10 м)" находящи се  в землището на с.Рогачево, община Балчик. В следствие на извършена процедура по обединяване на гореспоменатите поземлени имоти, се е образувал нов поземлен имот с индентификатор номер 62788.8.515 с обща площ 30 540 кв.м и с начин на трайно ползване"ниско застрояване до 10 м)" и идентичен с поземлен имот № 62788.8.507достоверение за идентичност на обект № 94-15380-10-15908/13.12.2012/

 

Реализацията на инвестиционното предложение се изразява в изгражданетто на жилещен комплекс за сезонно обитване при ниско етажно застрояване на обща площ от 5070 кв.м., като комплексът ще се състои от пет жилищни сгради и един открит плувен басейн.

Теренът избран за релизацията на ИП е с лека денивилация  с югоизточен наклон, като достъпът до него ще се осъществява посредством съществуващ път по югозападната граница на имота. Входът към комплекса ще е южно от сградите. Вътрешен път с паркинг (34) места ще преминава по долната част ( югоизточно) от зоната, в която са разположени сградите. Те ще са ситуирани по начин, осигуряващ възможно най-добра гледка на жилищата към морския бряг, осовобождавайки пространство за вътрешен двор, в който ще се разполагат малък басейн и съпътстващите го рекреационни пространства.Сградите ще са двуетажни. Три от тях представляват група от шест до осем мезонетни жилища, запълващи по едно меьдуосие, със самостоятелен вход и собствен двор от двете странни. Другите две сгради са апартаментен тип, разполагат с четири жилища на всяко от нивата си.

Комплексът е решен във функционално единство със съществуващия в съседство вканционен комплекс. Предвидената между двата комплекса връзка, чрез широка пешеходна алея, ще позволява н гостите да ползват публичните пространства и търговските обекти на съседния такъв.

Обектът ще се захранва от съществуващ трафопост разполагащ с необходимите мощности и който се намира в съседния поземлен имот с идентификатор номер № 62788.8.61.

За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова инфраструктура, а ще се използва съществуващ път находящ се по югозападната граница на имота..

При реализация на инвестиционното предложение се предвижда водоснабдяването за битово - питейни, противопожарни и технологични нужди да се извършва от собствен сондаж./Разрешително за ползване на воден обект за изграждане на  водовземно съоръжение за подземни води № 01610062/30.08.2007 г./

Изразходваното водно количество за имота ще се мери, чрез водомерен възел монтиран във водомерна шахта.

При процеса на реализация и експлоатация на инвестиционното предложение ще се   генерират единствено отпадни води с битов характер от замърсяване на персонала и посетителите на обекта. В близост до инвестиционното намерение няма изградена канализационна мрежа. Генерираните отпадъчни води се предвижда да се отвеждат за пречистване в локално пречиствателно съоъръжение, след което ще постъпват в строящата се канализация на „Бългериан ленд дивелъпмент"ЕАД./Разрешително за ползване на воден обект за зустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти № 23710033/02.04.2009 г./ Относно дъждовната канализация отводняването на покривите ще бъде посредством вертикални канализационни клонове за дъждовни води-водосточни тръби. Водосточните тръби ще се заустват в новопроектирана площадкова канализация за дъждовни води, от където ще бъдат отведени до съществуваща дъждовна канализация по пътя до имота.

2.         Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Реализацията на инвестиционното предложение е част от Общинския план за развитие 2005-2013 година, базирайки се на доказаната  необходимост от постигане на "оживен растеж в икономиката", като се разчита основно на двете приоритетни направления - туризъм (заедно със съпътстващите го дейности) и селско стопанство. Основните стратегическите цели са оживяване на растежа в икономиката, намаление на безработицата, стабилизиране на социално-икономическите процеси в населените места на общината. Понастоящем в района на Община Балчик и в частност землището на с.Рогачево има изградени и функциониращи няколко обекта със същото или подобно предназначение. Територията отредена за реализацията на ИП се намира на 4 км. от курортен комплекс Албена, на 38 км. северно от град Варна и 22 км. от Балчик. През последните години с. Рогачево се превърна в атрактивно място за много чуждестранни инвеститори поради естествените си природни дадености и близостта до морския бряг и голф игрищата по северното черноморие. На територията на селото и в близост се строят множество ваканционни селища предлагащи всички удобства на съвременния живот. Водещото при реализиранто на ИП е създаването на ексклузивен проект посредством, който да се осигури сигурност и спокойствие на посетитлите или собствениците на жилища в комплекса; високо качество на строителство и изпълнение.

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

 

 

4.         Подробна информация за разгледани алтернативи.

Не са разглеждани алтернативи по отношение на местоположението на ИП, тъй като Възложителят е собственик на поземления имот и същия отговаря на всички необходими условия за реализацията на ИП.

5.         Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Предлаганата площадка се намира в землището на с.Рогачево, община Балчик, в местност „Голямата могила" поземлени имоти с идентификаторни номера 62788.8.513 и 62788.8.514 с обща площ 30 540 кв.м., с начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)" находящи се  в землището на с.Рогачево, община Балчик. Понастоящем гореупоменатите иомоти са обединени и се е образувал нов поземлен имот с индентификатор номер 62788.8.515 с обща площ 30 540 кв.м идентичен с поземлен имот № 62788.8.507 собственост на Възложителя -„ЕКОПРОЕКТ-С" ЕООД

Територията, предмет на инвестиционното предложение попада в обхвата на две защитени от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. зони: ЗЗ „Батова" с код  BG0002082 за опазване на дивите птици, определена съгласно чл.6, ал.1,т.3 и 4 от ЗБР и ЗЗ „Долината на река Батова", код  BG0000102 за опазване на природните местообитания  дивата флора и фауна, определена съгласно чл.6 , ал.1, т.1 и 2 от същия закон.

При реализацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура. Достъпът до площадката ще се осигурява посредством съществуващ път, находящ се до югозападната граница на имота..

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

Реализацията на инвестиционното предложение се изразява в изгражданетто на жилещен комплекс, състоящ се от 36 бр. жилища за сезонно обитване при ниско етажно застрояване, разположени на  обща площ от 5070 кв.м. Комплексът ще се състои от пет жилищни сгради и един открит плувен басейн.

Сградите ще са ситуирани по начин, осигуряващ възможно най-добра гледка на жилищата към морския бряг, освобождавайки пространство за вътрешен двор, в който се разполагат малък басейн и съпътстващите го  рекреационни пространства. Жилищните постройки ще са двуетажни, като три от тях ще представляват група от шест до осем мезонетни жилища, запълващи по едно междуосие, със самостоятелен вход и собствен двор от двете страни. Другите две сгради ще са апартаментен тип, като на всяко от нивата ще бъдат разположени по четири жилища.

Комплексът е архитектурно решен във функционално единство със съществуващия в съседство ваканционен комплекс, асоцииращ се с традиционната средновековна българска архитектура

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Достъпът до площадката ще се осигурява посредством съществуващ път, находящ се до югозападната граница на имота..

 

8.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Срокът за реализацията на ИП е около 2 години,

В гореописания срок ще се извършат следните видове дейности:

  • Проектиране и съгласуване на инвестиционните проекти
  • Одобряване и издаване на разрешение за строителство
  • Строителство

Ø      земни работи / изкопи и насипи

Ø      строителство на площадкова инфраструктура - водопроводи, вътрешни пътища, електропроводи, битова канализация

Ø      полагане на бетон  

  • Експлоатация

9.         Предлагани методи за строителство

Ще се използват конвенционални методи за строителство - извършване на изкопни работи, кофраж, армиране, заливане на бетон, асфалтиране Не се предвиждат специални видове работи (пилотни, взривни, тежки фундаменти и т.н.). Строително-монтажните работи, както и евентуалните временни площадки за тях ще се извършват само в границите на имота предмет на ивестиционното предложение.

Водоснабдяването на обекта се извършва посредтсвум собствен сондаж.

Електрическо захранване ще стане, чрез ползване на съществуващ трафопост, разполагащ с необходимата свободна мощност, която да задоволи нуждите на изграждащият се комплекс, предмет на ивестиционното предложение и който се намира в сеседен имот.

10.       Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

По време на строителството ще се използват следните природни ресурси: трошен камък, пясък, дървен материал и вода. По време на експлоатацията на обекта ще се използва вода и електрическа енергия.

11.       Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

През строителния период ще се образуват смесени строителни отпадъци, изкопни земни маси и метални отпадъци.

При строителството на обекта ще ползва багер за изкопи, като хумусния слой от площадката ще бъде събран и депониран на временно депо, откъдето ще се извози до терени за рекултивация или за запръстяване на земеделски земи с цел подобраване на плодородните им свойства.