Характеристика на инвестиционното предложение: 1 Резюме на предложението, в т. ч. описание на съпътстващи обекти и дейности:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на: 1.1         Обектът представлява навес за паркинг на автомобили върху който ще се монтират фотоволтаични панели за производство на електрическа енергия. Произведената енергия ще се съхранява в акумулатори, които да захранват уличното осветление по алея „Дамба", гр. Балчик. Предвижда се подмяна на осветителните тела с нови. Конструкцията на навеса е сглобяема, изградена от три рамки. Върху покривната конструкция ще бъдат монтирани 18 броя фотоволтаични панела.

Изготвен е трасировъчен план на базата на ел. проект на който са показани ситуационните положение на ел. стълбовете. Проектирани са и нови ел. стълбове, както и зарядна станция, за които има изготвен координатен регистър на подробните точки.  2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение

          В близост до предстоящото инвестиционно намерение няма нови одобрени ПУП.

3.   Местоположение на площадката

Обекта обхваща част от алея „Дамба"  с обща дължина 11 м, съгласно приложената схема към уведомлението.

4.   Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: Предвижда се при извършване на ремонтните дейности да се използват традиционните строителни материали - пясък, цимент и др. /електроенергия, вода и др./, фотоволтаични панели  и др. материали за закрепяне на зарядната станция. 5.    Отпадъци, които се очакват да се генерират:

При ремонтните дейности  ще се генерират строителни отпадъци и земни маси, които ще се извозят на посочени от община Балчик депа.