ИСКАНЕ

 

За преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за:

Изграждане на: оранжерия от полиетилен на площ от 10 000 кв. м за производство иа зеленчуци и цветя, в т.ч. и предвидено напояване, в поземлен имот ПИ 02508.90.751 с плош 49.337 дка в землището на гр. Балчик, обш. Балчик" с възложител


I. Информация за контакт с възложителя:


Възложител и инвеститор на плана е: „Екоплод" ЕООД  ЕИК 124657436

Изпълнителен Директор -Галин Ганчев

Пълен пощенски адрес: кк Албена 9620, общ. Балчик  обл. Добрич.

Адрес за кореспонденция: кк Албена 9620, общ. Балчик  обл. Добрич, Административна сграда.

Лица за контакти: Марияна Раданова - тел.0885 853 115; Галина Стоянова -0888697446.


 

II. Характеристики на инвестиционното предложение:

 

1.Резюме на предложението.

 

Оранжерийният комплекс е едно съвременно високоефективно стопанство предназначено за интензивно отглеждане на плодове, зеленчуци и цветя, в това число и в сезоните, когато това на открит терен е невъзможно. Настоящият проект е разработен за отглеждане на домати.

Инвестиционното предложение предвижда върху поземлен имот с № 02508.90.751  с начин на трайно ползване „за стопански двор", да изградят: Оранжерия от полиетилен с обслужваща сграда - предверие-оранжерия.

Предверието служи като склад, маниполационна и разполагане на блок за напояване с резервоар. В него да се обособят помещение за приемане и маниполиране готова продукция, склад за съхранение на продукция, склад амбалаж, помещение - блок за напояване с резервоар, помещние за инвентар, канцелария, стая за почивка, тоалетен възел. Последните две помещения е възможно да се изграждат при необходимост на втори етап. На първи етап се предлага кът за измиване на ръце.

Оранжерията е предвидена със система за капково напояване за зеленчуци.

           

            Отоплението ще се извърши посредством топлина получена, чрез охлаждане от ко-генерация, работеща с растителни отпадъци. Това е топлината произведена от процедирано ИП - Инсталация за производство на елeктрическа и топлинна  енергия чрез индиректно използване на биомаса с мощност 999 KW, разположена в съседен ПИ № 02508.90.753. За последното ИП е проведена процедура по преценяване необходимостта от ОВОС №№ 26-00-989 и 26-00-709 от РИОСВ Варна.

Подадената топлина посредством четирипътен винтил ще се разпределя към комсуматора оранжерия, ще се връща обратно при липса от топлина или доподгрява от котел с мощност от 800 до 1000 kW. Котелното и резервоара ше се изградят в непосредствена близост до ко-генерацията в отделно помещение - котелно от метална конструкция и панели в ПИ  № 02508.90.753.

В котелното ще се обособи помпена група за управление на топлинния процес и колекторни тръби. Коминът ще се разположи непосредствено до сградата върху фундаменти и захващане с анкерни болтове. Котелът ще се оборудва с комбинирана горелка за втори вид течно гориво-газьол, което да бъде резервно, аварийно. Съдът за резервно гориво ще бъде с вместимост осигуряваща 72 часа непрекъсната работа на котела. Съдът ще бъде с оваловка, с вместимост осигуряваща събирането на авариен разлив  - количеството от целия котел.

Котелът се ползва само в случаи на недостатъчно топлина /режимът е 85-65/. При ниски температури водата се разпределя посредством четирипътен винтил и преминава през котела за подгряване.


Теренът ще бъде ограден с ограда от стоманена мрежа.


Достъпът до оранжерията ще се осъществява по съществуващ асфалтов път от западната страна на имота, като  на входа на оранжерийния комплекс се предвижда монтирането  на автоматична бариера.

           

Електрозахранването ще се осъществи от захранващо табло в западната част на имота. Връзката ще стане към ел-табло разположено в съседен имот - № 02508.90.753, собственост на Албена АД с процедирано инвестиционно предложение.


Води за напояване се предвижда да се ползват от дълбок сондаж - във водоносен хоризонт : Малм-валанжински водоносен хоризонт, вт bg1g0000j3k040 сектор Q(Іt), район Шабла, участък "Балчик-Тузлата", гр. Балчик, чрез процедирано водовземно съоръжение - тръбен кладенец  р-199х „Балчик-Албена".   Тръбния кладенец е разположен в  ПИ № 02508.90.753 и е включен в  проведена процедура по преценяване необходимостта от ОВОС №№ 26-00-989 и 26-00-709 от РИОСВ Варна.


Фиг. Обзорни схеми на инвестиционното намерение за изграждане на оранжерии и ползваната инфраструктура от съседен имот собственост на "АЛБЕНА"АД в местността „Момчил", в землището на гр. Балчик

Водопотреблението ще бъде целогодишно, като годишното количество поливни води е следното:


         Необходимите водни обеми за обекта  са следните:                         

Цели

 Показател

В.норма,

л / ден

м3/ден

м3/год

напояване  в оранжерии, /залагат се количества при изчисления за сондажа/

м. май-м окт.

180 дни

 100 х 180дн

18000


Плановете на този етап не третират въпроса с отвеждането на дъждовните води. По принцип дъждовните води се отвеждат гравитачно по обслужващите локални пътища.  


На първи етап персонала за обслужване на оранжериите ще ползва изградени/в процес на изграждане битовки и санитарни възли в Предприятие за преработка на зеленчуци или административна сграда в съседния имот - № 02508.90.753, собственост на Албена АД с процедирано инвестиционно предложение.

На втори етап е възможно изграждане на санитарен възел с отвеждане на отпадъчните води към канализационната система - процедирани в № 02508.90.753.