• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

И Н Ф О Р М А Ц И Я

/По приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС/

 за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение, попадащо в точка 10, буква „н" от списъка на категориите и дейностите в  Приложение към чл. 93, ал.1,т.1 и 2 на ЗООС-(изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение № 1) - изграждане на тръбен кладенец(сондаж за вода) за напояване на земеделски култури в поземлен имот с идентификатор 44882.13.108   в землището на с. Ляхово, общ.Балчик, обл. Добрич с площ 1200, 063 дк., с възложител и собственост - ЕТ"Васил Григоров", гр. Балчик.

Пълен текст ТУК!