ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за представяне на оферти

Предмет на публичната покана "Авариен ремонт на ВиК инсталация на помещения в ОДЗ № 2 "Знаме на мира"(централна сграда) гр.Балчик, Община Балчик "

Краен срок за получаване на оферти: 19.11.2012 г. 16:00 ч.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. „21-ви септември" №6, лице за приемане на оферти Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

За въпроси и допълнителна информация- Г. Генова - ст. специалист „ИДК" в Община Балчик, тел: 0579 71044.

Настоящата покана е публикувана под номер 9008504 на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК