ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

 

Предмет на поръчката: „Упражняване на строителен надзор по проект „Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ - Балчик за оборудване със специализирана апаратура"


Краен срок за получаване на оферти: 19.10.2012г.

Лице за приемане на офертите Красимира Костова., тел: 0579/71046

Настоящата покана е публикувана под номер 9007220 на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК