ПОКАНА

за представяне на оферти

Предмет на поръчката: Изработване на мебели, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ЦДГ № 3 „Чайка" гр. Балчик, включващо 6 занимални за децата, 6 детски спални и 6 съблекални,  кабинет на директора, кабинет на логопеда и методичен кабинет за учителите", 35 артикула с различен брой, съгласно техническо задание и спецификация на възложителя при стриктно спазване на нормативната база в Република България

Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 01.10.2012 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. „21-ви септември" № 6, лице за приемане на оферти Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

Настоящата покана е публикувана под номер  9006441/18.09.2012г. на сайта на АОП        

За въпроси и допълнителна информация: Галина Неделчева - началник отдел ОХССД, тел: 0579/7-10-52.

Пълният текст на  публичната покана, ведно с посочените приложения, може да бъдат изтеглени от ТУК