• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


П О К А Н А

за подаване на  оферта за възлагане на малка обществена поръчка  

На основание чл.2, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Заповед № РД 04-159/30.07.2012 г. на директора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий"- гр. Балчик

за събиране на оферти, Ви каним да подадете оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ученически стол на ОУ „Св.св. Кирил и Методий" - гр. Балчик  в периода от  10.09.2012 г.  до 15.06.2013 г.

       I. Обект на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на на ученически стол на ОУ „Св.св. Кирил и Методий" - гр. Балчик", групирани в четири обособени позиции:

  1. Месо и месни продукти  - Приложение №1
  2. Плодове и зеленчуци в прясно състояние, консерви и подправки - Приложение №2
  3. Мляко и млечни продукти, яйца - Приложение №3
  4. Хляб, хлебни, мелничарски и сладкарски изделия - Приложение №4

Прогнозната  обща стойност на поръчката е 36 000 лева без ДДС


II. Срокът  за изпълнение на поръчката е една учебна година


III. Изисквания към участника

1. Участник в процедурата може  да бъде физическо или юридическо лице, както и техни обединения, за който не са налице обстоятелства по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП и няма задължения към Държавата и към община Балчик /представят  се декларации по образец/

2.Участникът трябва да има добри икономически и технически възможности за изпълнение на поръчката, а именно

-  положителен годишен баланс за 2011 г.

- минимум едно специализирано транспортно средство за пренос на храни, притежаващо Удостоверения за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение - транспортно средство, издадено от РИОКОЗ с вписана дейност и едно специализирано транспортно средство с Удостоверение за регистрация на транспортно средство за превозване на суровини и храни от животински произход, издадено от РВМС, с вписан вид на превозваните храни.

- минимум един търговски обект, регистриран по реда на чл.12 от Закона за храните

- внедрена система за управление на безопасността на храните /ISO 22000:2005 или еквивалентен/  или за внедрена система за анализ на опасностите и критичните контролни точки /НАССР или еквивалентен/

3. Изискванията по т.1 и т.2 се отнасят и за подизпълнителите, в случай, че при изпълнението  ще използват такива.

 


IV. Изисквания към изпълнението  на поръчката:

Доставките да се извършват при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания, а именно:

       1. Доставяните  хранителни продукти  да отговарят на изискванията на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове.

       2. Хранителните продукти следва да бъдат доставяни франко складa, посочен от възложителя със специализирани транспортни средства за пренос на храни, притежаващи Удостоверения за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение - транспортно средство, издадено от РИОКОЗ с вписана дейност и Удостоверение за регистрация на транспортно средство за превозване на суровини и храни от животински произход, издадено от РВМС, с вписан вид на превозваните храни.

        3. Опаковките на  хранителните продукти да бъдат здрави , с етикети на български език и да съдържат данни съгласно чл.10 от Закона за храните за наименованието, под което храната се продава, списък на съставките на храната и количество на някои от тях, количествено съдържание на ГМО и уникалния му код, срокът на трайност на храната и условията, при които трябва да се съхранява, нетно количество на предварително опакованите стоки име, фирма, седалище и адрес на производителя или на лицето,което пуска храната на пазара,условията при които трябва да се съхранява, датата на производство и срока на годност, както и информация в съответствие  с Наредба №23/17.05.2001г. за условията и  изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането  на храните.


        4. Обектите за производство и търговия с храни да са регистрирани по реда на чл.12. от Закона за храните и  да притежават Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, издадено от РИОКОЗ за производство и търговия на едро или на дребно с храни от неживотински произход и/или  Удостоверение за регистрация за обект за търговия на едро и дребно с храни от животински произход, издадено от РВМС.


        5.  Доставката - поръчка единично.


V. ОФЕРТИТЕ, които отговарят на изискванията посочени в т. III и т.IV ще бъдат

оценявани по критерий "най-ниска цена".

            Участниците могат да подават оферта за една или няколко обособени позиции.

           Участниците, в зависимост от позицията, за която кандидатстват при определяне на цената си ще се ръководят от средномесечната цена  на "САПИ"ЕООД в лева с ДДС като посочват % отстъпка/надценка за цялата обособена позиция.

Например: За обособена позиция 1. "Месо и местни продукти", ако участникът предложи 1% надценка, то този процент се отнася за всички артикули, съдържащи се в позицията.

           При попълване на съответното ценово предложение, характерно за позицията, участниците задължително попълват и полето "Предлагана цена в лв. с ДДС", от което комисията ще се ръководи при оценяване на офертите.


Участникът трябва да представи ценово предложение, като при подготовката му се съобрази с предоставените средномесечни цени от Регионално бюро - Система за агропазарна информация /САПИ / гр. Варна. САПИ представя независима и обективна информация при провеждане на търгове и обществени поръчки. Базата данни и информацията, която се събира  дава възможност да се правят справки по региони, които са представителни и официални.

            Определеният за изпълнител участник, следва да сключи договор с регионално бюро "САПИ" гр.Варна, ул. "Алеко Константинов" №17, тел/факс: 052 62 12 99;

e-mail: sapi_vn@mbox.infotel.bg, за осигуряване на ежемесечни справки.

      Цената се образува на база предложен от участника  % (отстъпка/надценка) спрямо средната цена на "САПИ" гр. Варна за месец юли. Предложеният % е за всички артикули от позицията и е постоянен  за срока на действие на договора.


            В случай, че участниците, които кандидатстват за една обособена позиция са няколко и някой от тях предложат един и същ % отстъпка / надценка, то предимство ще има участника, притежаващ повече специализирани автомобили, характерни за позицията, придружени със съответните удостоверения, ако и в този случай са еднакви резултатите,  притежаващият по-голям брой търговски обекти /видно от представения списък и удостоверенията за регистрация към тях/, ако отново са еднакви, ще се тегли жребии, като предимство ще има участникът, представил по-рано офертата си.


ОФЕРТАТА СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА

1. Представяне на участника;

2. Предложение за изпълнение на  изискванията;

3. Ценово предложение;

4. Срок на валидност на офертата не по-кратък от 30 дни;

5. Списък на документите;

- Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код;  

- Копие от Удостоверения за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение - транспортно средство, издадено от РИОКОЗ с вписана дейност;

- Копие от Удостоверение за регистрация на транспортно средство за превозване на суровини и храни от животински произход, издадено от РВМС, с вписан вид на превозваните храни

- Копие от Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, издадено по реда на чл.12 от Закона за храните

- Копие на документ за внедрена система за управление на безопасността на храните /ISO 22000:2005 или еквивалентен/  или за внедрена система за анализ на опасностите и критичните контролни точки /НАССР или еквивалентен/

- Декларация за липса на обстоятелствата по  чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП;

- Декларация за липса на задължения към НАП и Община Балчик;

- Декларация за участие на подизпълнител и  в случай, че ще се ползва и документи за всеки от тях;

- Административни сведения.

- Ценово предложение;

Всички документи да са заверени с подпис и печат на участника.

ОФЕРТАТА ДА БЪДЕ ПОДАДЕНА В СРОК ДО 14.00ч. на 21 .09.2012 г.

Офертата в едно с всички документи  се поставя  в запечатан непрозрачен плик.                   

Върху  плика  се посочва:  Предмета на поръчката за която се участва, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася.; Наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;

Предлаганата цена се представя в отделен запечатан плик, обозначен с надпис "Предлагана цена", поставен в плика с офертата

На разглеждане и оценяване подлежат офертите, които са подадени в определения

срок, отговарят на посочените изисквания и съдържат изискваните документи.
Забележка: Непредставянето на гореизложените документи или представянето им в незаверен вид  е предпоставка за отстраняване на участника.

 

Приложение:

1. Образец на оферта

2. Декларации

3. Ценово предложение