ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за представяне на оферти

Предмет на публичната покана:"Текущ ремонт на  покриви в ЦДГ с.Пряспа, ЦДГ "Пролет" с.Безводица, ЦДГ № 3 "Чайка"- филиал "Изток" гр.Балчик и ремонт на ВиК инсталация на помещения в ОДЗ № 2 "Знаме на мира"(централна сграда) гр.Балчик и ЦДГ №1 "Здравец гр.Балчик "

 Краен срок за получаване на оферти: 21.09.2012 г. 16:00 ч.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. „21-ви септември" №6, лице за приемане на оферти Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

Настоящата покана е публикувана под номер 9006238 на сайта на АОП

За въпроси и допълнителна информация- Г. Генова - ст. специалист „ИДК" в Община Балчик, тел: 0579 71044.

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК