ПОКАНА

за представяне на оферти

Предмет на поръчката: Специализиран превоз на ученици до 16 - годишна възраст  от с.Църква, с. Генерал Кантарджиево, с.Рогачево и с.Кранево до СОУ "Хр. Смирненски" с.Оброчище през учебната 2012/2013" по следните маршрути:   - Оброчище - Църква - Оброчище; Оброчище - Генерал Кантарджиево - Рогачево - Оброчище;    Оброчище - Кранево - Оброчище.

Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 12.09.2012 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. „21-ви септември" № 6, лице за приемане на оферти Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

Настоящата покана е публикувана под номер  9006083 на сайта на АОП        

За въпроси и допълнителна информация: Стоянка Йорданова - гл. специалист СД, тел: 0579/7-10-54.

Пълният текст на  публичната покана, ведно с посочените приложения, може да бъдат изтеглени от ТУК