ПОКАНА

за представяне на оферти

Предмет на поканата: „Избор на изпълнител за изготвяне на заявления за преценка за необходимостта от ОВОС и доклади за оценка на съвместимостта със Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за биологичното разнообразие и издаване на необходимите разрешителни за реализацията на проектите на Община Балчик: „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена - общ. Балчик", във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик № DIR-51011119-015 и „Изграждане на трети утаител и  дълбоководно заустване на ПСОВ - Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик", във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик № DIR-51011119-018, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.", по покана от страна на МОСВ за представяне на проектни предложения за реконструкция и изграждане на градски ВиК мрежи и пречиствателни станции, с референтен номер: BG161PO005/10/1.11/03/19, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води", процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население над 10 000 е.ж.", с две обособени позиции:

Обособена позиция 1 - „Избор на изпълнител за изготвяне на заявление за преценка за необходимостта от ОВОС и доклади за оценка на съвместимостта със Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за биологичното разнообразие и издаване на необходимите разрешителни за реализацията на проект: „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена - общ. Балчик".

Обособена позиция 2 - „Избор на изпълнител за изготвяне на заявление за преценка за необходимостта от ОВОС и доклади за оценка на съвместимостта със Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за биологичното разнообразие и издаване на необходимите разрешителни за реализацията на проект: „Изграждане на трети утаител и  дълбоководно заустване на ПСОВ - Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик".

Краен срок за получаване на оферти: 22.06.2012 г. 16:00 ч.

Настоящата покана е побликувана под номер 9002796/13.06.2012 г. на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК

Заповед № 575/13.06.2012 г. на Кмета на Община Балчик, за организиране и провеждане на процедурата, можете да изтеглите от ТУК

Прикачени файлове: