• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


17 май 2012 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП


С ПРЕДМЕТ: „Външна техническа помощ за подпомагане на екипа за управление на инвестиционен проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.": „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик"


ЗА ПРОЕКТ: на Община Балчик по Оперативна програма „Околна среда" 2007 - 2013 г., приоритетна ос 1, референтен номер BG161PO005/10/1.11/03/19: „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ - Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик", във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR-51011119-C018".


НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2012-0010

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 18.06.2012 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 18.06.2012 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 27.06.2012 г.

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.


Документацията за участие може да изтеглите от линковете по-долу:

документация

Прикачени файлове: