• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Връзка към мястото на първоначалното място на публикация тук. ПОКАНА

за представяне на оферти

     Публичната покана е свързана с доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали, необходими за изпълнението на проектите: „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик”, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR-51011119-C015”, и „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR-51011119-C018”,  финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, по покана от страна на МОСВ за представяне на проектни предложения за реконструкция и изграждане на градски ВиК мрежи и пречиствателни станции, с референтен номер: BG161PO005/10/1.11/03/19, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население над 10 000 еквивалент жители, обособена в 2 /две/ позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали, необходими за изпълнението на проект: „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик”, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR-51011119-C015;

Обособена позиция 2: Доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали, необходими за изпълнението на проект: „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR-51011119-C018.

За всяка обособена позиция се сключва отделен договор.

Краен срок за получаване на оферти 10.04.2012 г. 16:00 ч.

Настоящата покана е побликувана под номер 9000673/03.04.2012 г. на сайта на АОП (линк)

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от линковете по-долу:

В *.doc формат

1. Покана за доставки

2. Заповед за доставки

3. Обособена позиция 1

4. Обособена позиция 2