• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

24.04.2012 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА ЗОП


С ПРЕДМЕТ: "Изготвяне на подробно прединвестиционно проучване и идеен проект за Реконструкция на ПСОВ к.к. Албена и съпътстващата го инфраструктура, както и за изграждане на дълбоководно заустване"


НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

 00479-2012-0007

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

До 16.00 часа на 24.05.2012 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 24.05.2012 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 04.06.2012 г.

 

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.


Документацията за участие може да изтеглите от линка по-долу:

Документация


07.05.2012 г.

   - В раздел I "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", I.1) "Наименование, адреси и лица за контакт"; в Приложение А, II "Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие" и в Приложение А, III "Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие" е записан погрешно факс 0579 74114 - да се чете 0579 74117;

   - решение на Кмета на Община Балчик за промяна;

   - писмо до участниците.