• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


РЕШЕНИЕ 217:
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.1 и чл.42, ал.4 от ЗОБ, чл.25 и чл.26
от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, общински съвет - Балчик:
1. Приема актуализиран бюджет на Община Балчик  към 31.12.2008 г. в размер на
23 494 767 лева разпределен по приходни и разходни параграфи, функции и дейности, съгласно
единната бюджетна класификация (ЕБК) приложен на хартиен и технически носител.
                        
2. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2008 г. до
31.12.2008 г. в размер на 21 587 626 лева разпределен по приходни и разходни параграфи,
дейности и функции съгласно ЕБК.               
                       
3. Приема отчета за касово изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове , в т.ч.
 на кохезионния и структурен фонд към 31.12.2008 г.           
                       
4. Утвърждава актуализирания разчет за капиталови разходи за 2008 г., съгласно
приложение №6.                       
                       
5. Приема отчета за изпълнение на капиталовата програма към 31.12.2008 г., съгласно
приложение №6а
                       
6. Утвърждава извършените представителни разходи към 31.12.2008 г., както следва:
                       
 - Кмет на Община                           15 609,68 лева       
 - Председател на ОбС                       7 377,00 лева       
 - Кметове и кметски наместници    2 383,24 лева       
 - Сдужение на кметовете                  1 858,67 лева       
Всичко                                                27 680,02 лева       
                       
7. Утвърждава извършените служебни командировки в страната и чужбина за цялата
бюджетна 2008 г.:                       
                в страната               в чужбина     в лева
 - Кмет на Община - Николай Ангелов    616,60        9332,50
 - Председател ОбС - Младен Мартинов    197,20        1614,09
8 . Възлага на кмета Общината да предприеме последващи мерки съгласно чл.30, ал.3 от
ЗОБ и писмо ДДС №19/20.12.2008 г. на МФ, за представянето в срок на отчета в МФ и
поделението на Сметна палата.                   
                       
РЕШЕНИЕ 218: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - Общински съвет Балчик и чл. 25, ал. 2 ЗПРКИ:
1. Общински съвет - Балчик избира седемчленна Комисия за установяване на конфликт на интереси в състав:
    Председател:     д-р Светомир Константинов Михайлов
Членове:        1. Младен Савов Мартинов
2. Красимира Кирилова Любенова
3. инж. Валентин Гичев Атанасов
4. Бедри Кемалов Мустафов
5. Йордан Тачев Цветков           
                6. инж. Веселин Георгиев Николов
РЕШЕНИЕ 219: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА); чл. 9 от ЗМДТ; Справка за размера на таксата за битови отпадъци през 2009 година (Приложение № 1), общински съвет Балчик приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.
Наредбата влиза в сила от деня на публикуването й.
РЕШЕНИЕ 220: На основание чл.1, ал.2 от ЗМДТ и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет -Балчик:
Приема поправки в действащата Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик във връзка с промяна на чл.22 от ЗМДТ; чл.36, ал.1 и ал. 2 от ЗМДТ и чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ относно данък върху недвижими имоти, данък върху наследствата и данък при придобиване на имущества, както следва:
Чл.15 Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
Чл.28. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:
1. за братя и сестри и техните деца - 0.8 на сто за наследствен дял над              250 000 лв.;
2.  за лица, извън посочените в т. 1 - 6.6 на сто за наследствен дял над              250 000 лв.
Чл.35. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:
а) 0.8 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;
б) 6.6 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а".
(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2.6 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
(3) остава непроменена
Поправките са в сила от деня на тяхното публикуване.
РЕШЕНИЕ 221: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 10а, ал. 3 от Закона за туризма, Общински съвет - Балчик прави следните изменения на Правилника за организацията и дейността на Консултативния съвет по туризъм в община Балчик:
1. Изменя чл. 3 от раздел ІІ в частта по т. 4, 5, 6, 7, 8 и 9, както следва:
т. 4 - Член            - Председател на ПКТССТСДОРС към ОбС;
т. 5 -     3 (три) члена    - Представители на Общинска администрация;
т. 6 - 7 (седем) члена    - Представители на туристически сдружения или фирми със значение за развитието на туризма в община Балчик;
точки 7, 8 и 9 се заличават.
2. Изменя чл. 7, ал. 1 от раздел ІV, както следва:
- думите "веднъж месечно" се заменят с думите "три пъти годишно".
РЕШЕНИЕ 222: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, общински съвет - Балчик:
1. Разрешава да бъде отпуснат временен безлихвен заем за попълване недостига от средства по извънбюджетната сметка: "Кохезионен и Структурен фонд";
2. Заема да се отпусне от извънбюджетната сметка "Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините", чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗПСПК, в размер на 40 000.00 (четиридесет хиляди) лева и срок на погасяване 6 (шест) месеца - до 30.06.2009 година.
3. Възлага на кмета на община Балчик да предприеме юридически и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.
РЕШЕНИЕ 223: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, общински съвет - Балчик:
Одобрява разходите за всяка от дейностите "Чистота", съгласно приложена План-сметка за разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, в размер на 1 984 873 лева на база преходен остатък от такса за битови отпадъци от 2008 година, в размер на - 308 681 лева, приходи от такса битови отпадъци за 2009 година, в размер на 1 984 873 лева и преходен остатък от такса за битови отпадъци за 2009 година, в размер на 0 лева.
РЕШЕНИЕ 224: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик дава съгласието си на Исторически музей Балчик да се предостави правото на Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити със собствена банкова сметка, като самостоятелно обособена счетоводна единица на самостоятелен баланс, считано от 01 януари 2009 година.
РЕШЕНИЕ 225: На основание чл.21, ал. 1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с писмо вх. № 24-53-1/06.01.2009 г. от СНЦ "Управление на отпадъците - Регион Добрич", Общински съвет - Балчик упълномощава г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик, да авалира запис на заповед за гарантиране на безлихвен заем в размер на 600 000 лева, съобразно процентното участие на Община Балчик в СНЦ "Управление на отпадъците - Регион Добрич", който ще бъде предоставен на сдружението за:
1. финансиране на дейностите по възлагане ма обществена поръчка за строителство на регионално депо за отпадъци в с. Стожер и претоварна станция за отпадъци в гр.Тервел и
2. за закриване на общинските депа в гр.Балчик, Богдан-старо депо на гр. Добрич, Генерал Тошево, Каварна, Крушари, Никола Козлево, Тервел и Шабла.
РЕШЕНИЕ 226:
1. Общински съвет - Балчик на основание чл. 200 т. 1 от Търговския закон дава съгласие да бъде намален капитала на МБАЛ - Добрич АД чрез намаляване на номиналната стойност на акциите със стойността на сградата, находяща се в град Добрич, ул. Панайот Хитов" № 24, включена в капитала на МБАЛ - Добрич АД, представляваща сграда на четири етажа, с РЗП 1800 кв. м., за нуждите на РЦЗ град Добрич;
2. Общински съвет - Балчик дава съгласие да бъде променен устава, във връзка с намалението на капитала по точка I.
3. С оглед осигуряване на защита на Кредиторите, Общински съвет - Балчик дава съгласие намаляването на капитала на МБАЛ - Добрич АД да се впише в Търговския регистър след изтичане на тримесечния срок, в случай че няма възразили кредитори или ако има такива им е дадено обезпечение или е изплатен дългът.
4. Общински съвет - Балчик на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното са самоуправление и местната администрация дава съгласие сградата, находяща се в град Добрич, ул. Панайот Хитов № 24 да се предостави за безвъзмездно ползване на РЦЗ град Добрич, след вписване на намаляването на капитала в Търговския регистър.
Общински съвет - Балчик дава съгласие РЦЗ град Добрич след подписване на договор за предоставяне на безвъзмездното право на ползване на сградата, да извършат основен ремонт за тяхна сметка.
5. Общински съвет - Балчик, възлага на Кмета на Община Балчик последващите съгласно закона действия, както и възлага на представителя на Община Балчик да гласува на Общото събрание на акционерите съгласно настоящото решение.

РЕШЕНИЕ 227:     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 40, ал. 2, т. 4 и ал. 8 от ЗОС; във връзка с чл. 24г, ал. 9 от ЗСПЗЗ; чл. 36, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ; чл. 30, ал. 1,т. 2 от НОРПУРОИ и във връзка с предложение с вх.№ 63-194-3/09.01.2009г. на началника на Общинска служба земеделие - Балчик и предложения с Вх.№ 63-03-1/04.11.2008г. и Вх. № 63-163-2/09.01.2009г.  от "МАША КРАСС" ООД с ЕИК 103819415 представлявано от Андрей Летуновский и "МСД ГРУП - ВАРНА" ООД с ЕИК 148097985, представлявано от Георгий Геворкян
     1. Общински съвет дава съгласието си да бъде извършена замяна на земеделска земя - собственост на Община Балчик, както следва:
   - Поземлен имот с идентификатор 53120.106.429, по кадастралната карта на с.Оброчище, одобрена със заповед №300-5-82/03.10.2003г. на Изпълнителния директор на «Агенция по геодезия, картография и кадастър-гр.Добрич»,  с начин на трайно ползване - Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, с площ от 50358кв.м., в землището на с.Оброчище, актуван с АОС № 3410/08.01.2009год., на стойност 6042 лв. /шест хиляди и четиридесет и два/ лв.
с частен земеделски имот на "МАША КРАСС" ООД с ЕИК 103819415 представлявано от Андрей Летуновский и "МСД ГРУП - ВАРНА" ООД с ЕИК 148097985, представлявано от Георгий Геворкян, чрез пълномощника си Росен Милков, както следва:

   - Поземлен имот - собственост на "МАША КРАСС" ООД с ЕИК 103819415 представлявано от Андрей Летуновский и "МСД ГРУП - ВАРНА" ООД с ЕИК 148097985, представлявано от Георгий Геворкян, по нотариален акт №87, том ІV, вх. .№2132/02.06.2008, дело №1114/2008год., при служба по вписванията - гр.Балчик, с идентификатор 02508.10.558, по кадастралната карта на гр.Балчик, одобрена със заповед №300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със заповед №КД-14-08-170/16.05.2008г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр.Добрич, с начин на трайно ползване - Друг вид земеделска земя, с площ от 55999 кв.м., в землището на гр. Балчик, на стойност 21840 лв. / двадесет и една хиляди осемстотин и четиридесет / лв.
2. Разликата в цените на заменяемите имоти в размер на 15798лв. /петнадесет хиляди седемстотин деветдесет и осем хиляди/ лв. е за сметка на молителите и остава в полза на община Балчик.
3. Упълномощава Кмета на община Балчик да сключи договор за замяна с "МАША КРАСС" ООД с ЕИК 103819415 представлявано от Андрей Летуновский и "МСД ГРУП - ВАРНА" ООД с ЕИК 148097985, представлявано от Георгий Геворкян, чрез пълномощника си Росен Милков, при условията на чл. 24г, ал. 10 от ЗСПЗЗ, като двете дружества заплатят таксите изразяващи се в местен данък и таксата по чл. 43, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните цени на услуги на територията на Община Балчик, приета от Общински съвет - Балчик.
РЕШЕНИЕ 228:   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.40, ал.2, т.4 и ал.8 от ЗОС; във връзка с чл.24г, ал.9 от ЗСПЗЗ; чл. 36, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ; чл. 30, ал.1,т.2 от НОРПУРОИ и във връзка с предложение с вх.№ 63-194-2/06.01.2008г. на началника на Общинска служба земеделие - Балчик и молба с вх.№ 94И-73-1/29.12.2008г. г. от Г-н Иво Иванов Христов
     1. Общински съвет дава съгласието си да бъде извършена замяна на земеделска земя - собственост на Община Балчик, както следва:
   - Поземлен имот с идентификатор 02508.532.623, по кадастралната карта на гр.Балчик, одобрена със заповед №300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра  с начин на трайно ползване - нива, с площ от 7627кв.м., в землището на гр.Балчик, актуван с АОС № 3408/19.12.2008год., на стойност 6941 лв. /шест хиляди деветстотин четиридесет и един/ лв.
с частен земеделски имот на Иво Иванов Христов, както следва:
   - Поземлен имот - собственост на Иво Иванов Христов с ЕГН:6805227949 по нотариален акт №113, том І, вх. .№353/08.02.2006, дело №209/2006год., при служба по вписванията - гр.Балчик, с идентификатор 03174.13.28, по кадастралната карта на с. Безводица, одобрена със заповед №300-5-99/06.11.2003г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, изменена със заповед №КД-14-08-344/20.02.2006г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр.Добрич, с начин на трайно ползване - нива, с площ от 12178 кв.м., в землището на с. Безводица, на стойност 8220 лв. / осем хиляди двеста и двадесет/ лв.
2. Разликата в цените на заменяемите имоти в размер на 1279лв. /хиляда двеста седемдесет и девет/ лв. е за сметка на молителя и остава в полза на община Балчик.
3. Упълномощава Кмета на община Балчик да сключи договор за замяна с Г-н Иво Иванов Христов, при условията на чл.24г, ал.10 от ЗСПЗЗ, като Г-н Христов заплати таксите изразяващи се в местен данък и таксата по чл.43, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните цени на услуги на територията на Община Балчик, приета от Общински съвет - Балчик.
РЕШЕНИЕ 229:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 40, ал. З от Закона за Общинската собственост и във връзка с предложение № ОС02-768/24.10.2008 г. и Заявление вх. № 94К-16-1/11.11.2008 г., дава съгласие да се извърши замяна на следните имоти, както следва:
- Общински имот в с. Оброчище, съгласно АОС № 3360/2008 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот № 53120.502.690 по кадастралната карта на с. Оброчище, общ. Балчик, с площ от 3000 м2, на стойност 100 200.00 лв. /сто хиляди и двеста лева/.
Срещу имоти, собственост на Кераца Георгиева Мандова, Петър Божидаров Петров и Георги Божидаров Петров, съгласно нот. акт № 11, том III, дело № 689/1996 г., представляващи незастроени дворни места в           с. Оброчище, отредени за улица и озеленяване, както следва:
- незастроен поземлен имот № 53120.503.455 по кад. карта на                с. Оброчище, с площ от 1377 м2 и незастроен поземлен имот                           № 53120.503.454 по кад. карта на с. Оброчище с площ от 1489 м2, на обща стойност 100 310.00 лв. /сто хиляди триста и десет лева/
2. Разликата в стойностите на имотите в размер на 110.00 лв. остава в полза на община Балчик.
3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши последващите се правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 230:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т.2 от ЗОС; чл. 36, ал.1, т.2 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик и във връзка с молба вх. № 94В-14-2/17.11.2008 г., Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Васил Тодоров Тодоров от гр. Балчик, ул. "П. Евтимий" № 18А по отношение на ПИ № 02508.84.201 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ IV-201, кв.307 по ПУП на гр. Балчик/, целият с площ от 310 м2, като Васил Тодоров Тодоров изкупи частта на Общината, равняваща се на 176 м2 - АОС № 3383/24.11.2008 г.
2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота по т.1 в размер на 8 960.00 лв. /осем хиляди деветстотин и шестдесет лева/, без ДДС.
3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да сключи договор за ликвидиране на съсобственост.
РЕШЕНИЕ 231:
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.5 от ЗОС и във връзка с молба с вх. № 94С-76-1/04.12.2008г. от Светла Ангелова Гечева с ЕГН 571015316 от гр. Ловеч и Надя Ангелова Йорданова с ЕГН 6310127930 от гр. Стара Загора 
1. Общински съвет дава съгласието си да бъде извършено овъзмездяване чрез дарение на Светла Ангелова Гечева с ЕГН 571015316 от гр. Ловеч и Надя Ангелова Йорданова с ЕГН 6310127930 от гр. Стара Загора с имот частна  общинска собственост, представляващ имот №62788.1.73 по кадастралната карта на с.Рогачево, общ.Балчик одобрена със заповед №300-5-73/15.09.2003г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед №КД-14-08-1260/26.06.2006г. на Началника на СК-Добрич с площ от 600 /шестстотин/ кв.м., актуван с Акт за общинска собственост № 3405/16.12.2008г.
2.  Намаля ОПФ с 0.600 (нула цяло и шестстотин) дка;
ІІ. Упълномощава кмета на общината да  извърши последващите правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение, включително и да сключи договор за дарение
РЕШЕНИЕ 232:
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с Параграф 78, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗОС, Общински съвет Балчик:
1. Удължава договор за наем № 12/01.02.2003 г. сключен между Община Балчик и ЕТ "Коко - Никола Пенев", per. с реш. № 774/1998 г. по ф.д. № 534/1998 г. на ДОС, Булстат 124096734, със седалище и адрес на управление гр. Балчик, ж.к "Балик", бл. № 19, вх. Б, ет. 2, представлявано от Никола Димитров Пенев от гр. Балчик, касаещ общински обект - Помещение с площ от 24 м2 за магазин за промишлени стоки в гр. Балчик, ул. "Черно море" № 18 считано от 01.02.2009 г. до 01.02.2012 год.
2. Упълномощава кмета на Община Балчик да подпише анекс към договора за наем с горепосоченото лице.
РЕШЕНИЕ 233:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.14, ал. 7 от ЗОС дава съгласието си бюфет за закуски с площ от 20 м2, представляващ обособена част от сградата на Основно училище "Георги Раковски" с. Сенокос -публична общинска собственост съгласно АОС № 358/24.01.2000 г., да бъде отдаден под наем съгласно предназначението си, за срок от 5 /пет години/.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедура за отдаване под наем в размер на 295.20 лв. /двеста деветдесет и пет лева и 20 ст./, без ДЦС.
РЕШЕНИЕ 234: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 4 предложение трето от ЗОС, общински съвет - Балчик:
1. Дава своето съгласие да бъдат закупени необходимият брой емблеми, на обща стойност 708.00 (седемстотин и осем) лева, които да бъдат поставени на ежедневната и официалната ученическа униформа.
2. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия по отношение закупуването на нужните ученически емблеми и прехвърлянето им с фактическото им предаване на ПГ за КОС "Алеко Константинов" град Балчик, чрез дарствен акт.
РЕШЕНИЕ 235:
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 2 от НОРПУРОИ, общински съвет - Балчик:
1. Дава съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно ползване за нуждите на РПУ Албена, следния лек автомобил: марка "Мицубиши - галант" с рег. № ТХ 77 66 КХ и рама № JMBLNEA3WXZ000751, собственост на община Балчик.
2. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия свързани с предоставянето на автомобила за безвъзмездно ползване, както и фактическото му предаване.
    ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет Балчик награждава с парична награда по 500.00 лева старши полицаи Стойко Рачев и Цветан Ковачев от РПУ Балчик за проявения професионализъм по време на изпълнение на служебните си задължения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС - БАЛЧИК:
    
    /Мл. Мартинов/