• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


РЕШЕНИЕ 262:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик одобрява, считано от 01.04.2009 год. обща численост на Общинска администрация 131 бройки, по отговорности, дирекции и вид администрация, съгласно Приложения 1 и 1а, както следва:
- Кметски екип и кметове на изборна длъжност     - 24 бройки
- Специализирана администрация                 - 36 бройки
- Обща администрация                         - 71 бройки
2. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик утвърждава основна месечна работна заплата на кметове и кметски наместници, както следва:
1. Кмет на Община             -     1462 лв.
2. Зам.-кмет на Община        -     1262 лв.
3. Кмет с. Гурково    -    750 лв.           
4. Кмет с. Дропла    -    720 лв.
5. Кмет с. Кранево    -    770 лв.
6. Кмет с. Оброчище    -    830 лв.
7. Кмет с. Сенокос    -    750 лв.
8. Кмет с. Соколово    -    770 лв.
9. Кмет с. Стражица    -    720 лв.
10. Кмет с. Църква    -    600 лв.
11. Кмет с. Рогачево    -    550 лв.
12. Кмет с. Царичино    -    500 лв.
13. Кмет с. Тригорци    -    500 лв.
14. Кмет с. Змеево    -    600 лв.                                        
15. Км. нам. с. Кремена    -    450 лв.                                
16. Кмет с. Пряспа    -    550 лв.
17. Кмет с. Дъбрава    -    550 лв.
18. Кмет с. Безводица    -    600 лв.
19. Кмет с. Ляхово    -    600 лв.                     
20. Кмет с. Бобовец    -    500 лв.
21. Км. нам. с. Храброво    -    450 лв.


3. В изпълнение на чл. 4, ал. 1, и ал. 3 от ПМС № 46/26.02.2009 г. на ОбС Балчик утвърждава числеността на персонала и фонд „РЗ" по тримесечия в рамките на утвърдения бюджет 2009 год., по дейности за щатен и нещатен персонал, държавни и местни отговорности, съгласно Приложение № 2, без заетия персонал в дейностите на делегиран бюджет.
4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА одобрява коригирания бюджет на ОбП „БКС" в т.ч. за дейност 626 „ПСОВ" в размер на 122 290 лв., в рамките на първоначално одобрения бюджет от 2 315 840 лв.
5. Задължава кмета на общината да предприеме последващи мерки и действия по изпълнение на взетото от ОбС решение.
РЕШЕНИЕ 263:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 24, т. З от Закона за общинския бюджет, Общински съвет дава съгласието си да бъде отпуснат временен безлихвен заем от набирателната сметка на общината в размер на 300 000 лева.
2. Срок за погасяване на заема - не по-късно от 30 юни 2009 г.
3. Задължава кмета на общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 264: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 и чл. 9 от ЗМДТ, общински съвет - Балчик прави следните допълнения в:
1. В чл. 40 от Глава втора, раздел V, в т. 20.2, след точките А и Б се допълва точка С - за ветрогенератори - 1,5% от стойността на обекта, но не по-малко от 20 000 лв.
2. В чл. 40 от Глава втора, раздел V, в т. 21, след точките А и Б се допълва т. С - за ветрогенератори - 0,5% от стойността на обекта, но не по малко от 10 000 лв.
3. Направените допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик влизат в сила от датата на тяхната публикация в местния печат.
РЕШЕНИЕ 265: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет - Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2009г., приета с решение № 237 от 27.02.2009 г., като допълва раздел III Б - Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде със следният имот под № 38:
Земеделска земя - нива ІІІ категория с площ от 30 912 м2 - ПИ № 18160.18.28 по кадастралната карта на с. Гурково, общ. Балчик.
РЕШЕНИЕ 266: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 4 и чл. 40, ал. 4, 5 и 6 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Балчик дава съгласие да се ликвидира съсобствеността с "Албена" АД, по отношение на имот: Пречиствателна станция за отпадни води, ведно с прилежащия терен, от който имот "Албена" АД притежава 58.01 % от съоръженията и 100% от прилежащия терен, чрез предоставяне в замяна на имоти, а именно:
Общински имоти - Земеделска земя друг - вид нива с площ от 26 690 м2, V категория, ПИ 62788.29.18 по кад. карта на с. Рогачево, м. "Чаира", актуван с АОС № 2420/09.03.2006 г. и Земеделска земя - друг вид нива с площ         8 000 м2, V категория, ПИ 62788.29.38 по кад. карта на с. Рогачево, м. "Чаира", актуван с АОС № 2422/09.03.2006 г, обща стойност 770 900.00 лв.,
Срещу имот, собственост на "Албена" АД, представляващ 58.01 % идеални части от пречиствателна станция за отпадни води, състояща се от административна сграда с лаборатория, заедно с две технологични линии за пречистване на отпадни води, със ЗП 22 500 м2, ведно с прилежащия терен с площ от 30 809 м2 - ПИ № 39459.4.154 по кад. карта на с. Кранево, м. "Ендек Тарла", съгласно нот. акт № 195, том I, per. № 754 , дело № 178 от 2001 г., на обща стойност 1 578 118.00 лв.
2. Разликата в стойностите на двата имота в размер на 807 218.00 лв. остава за сметка на "Албена" АД, в полза на Община Балчик.
3. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да се задължи с договора за ликвидиране на съсобственост да съгласува с "Албена" АД всяко изменение на цената за пречистване на отпадните води и присъединяване на нови колектори, довеждащи отпадни води до ПСОВ "Албена";
4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите се правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 267: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1, и чл. 75, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик:
1. Дава съгласие да се извърши продажба след провеждане на публично оповестен конкурс на незастроен поземлен имот № 02508.73.50 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 8051 м2, /УПИ I - за супермаркет и паркинг, кв. 27 по ПУП на гр. Балчик/, актуван с АОС № 3518/13.03.2009 г.
2. Одобрява пазарната оценки на имота по т. 1 в размер на 694 590.00 лв. /шестстотин деветдесет и четири хиляди петстотин и деветдесет лева/, без ДДС.
3. Конкурсни условия:
3.1. Предмет на конкурса - изграждане на хипермаркет, със застроена търговска площ не по-малко от 1000 м2, както и прилежащата инфраструктура: 80 броя паркоместа и озеленяване;
3.2. Цена - не по-ниска от 694 590.00 лв. /шестстотин деветдесет и четири хиляди петстотин и деветдесет лева/, без ДДС.
3.3. Размер на предвидените инвестиции;
3.4. Срок за извършване на проектиране и строителство;
3.5. Разкриване на работни места за жители на Община Балчик при извършване на строителството;
3.6. Разкриване на работни места за жители на Община Балчик след изграждане на обекта;
3.7. До участие в конкурса се допускат юридически лица, регистрирани по търговския закон, които са изградили хипермаркети на територията на Република България или други държави.
4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по организацията и провеждане на конкурса.
РЕШЕНИЕ 268: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от НОРПУРОИ, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. на общински съвет - Балчик, във връзка с предложение с вх. № 15-39-1/24.02.2009 год. от Сергей Вечеславович Казанцев, в качеството му на управляващ и представляващ на "РУСГЕОКОМ БР' АД:
1. Общински съвет дава съгласието си да бъде извършена продажба чрез публично оповестен конкурс на поземлен имот с идентификатор 18160.18.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гурково, одобрени със Заповед № 300-5-84/13.10.2003 год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива, с площ от 30912 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 1308/26.07.2004 год.;
2. Одобрява пазарната оценка на имота в размер на 154 560 лв. /сто петдесет и четири хиляди петстотин и шестдесет лева/ за целия имот;
3. Конкурсът да се проведе при следните условия:
3.1. Предмет на конкурса - извършване на дейности по проучване на добив на нефт и газ;
3.2. Начална цена не по-ниска от пазарната оценка на имота, в размер на 154 560 лв. /сто петдесет и четири хиляди петстотин и шестдесет лева/ за целия имот;
3.3. Регистрация на кандидатите - юридически лица, регистрирани по търговския закон;
3.4. Кандидатите да притежават Разрешение от Министерски съвет на Република България за извършване на проучване за добив на нефт и газ по реда на Закона за подземните богатства;
3.5. Купувачът да изгради за своя сметка подход към имота си без да влиза в селото.
ІІ. Упълномощава кмета на общината да извърши последващите правни и фактически действия по организирането и провеждането на публично оповестен конкурс и сключване на договор за продажба.
РЕШЕНИЕ 269: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС, общински съвет - Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на следният общински имот:
1. Общински имот, съгласно АОС № 2684/24.11.2006 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот № 66250.501.642 по кадастралната карта на с. Сенокос, общ. Балчик /УПИ I -106, кв.39 по ПУП на с. Сенокос/ с площ от 984 м2 /деветстотин осемдесет и четири квадратни метра/.
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т. 1 в размер на 10 530.00 лв. /десет хиляди петстотин и тридесет лева/, без ДДС, като начална цена за провеждане на търга;
3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.
РЕШЕНИЕ 270: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 62 от Закона за енергетиката и молба вх. № 53-02-4/18.11.2008 г:
1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на "Е.ОН България Мрежи" АД гр. Варна, представлявано от членовете на Управителния съвет: Анатоли Симеонов Симеонов и Анатоли Русанов Токмакчиев, за изграждане на трафопост - БКТП 20/0.4 kV със съответния сервитут върху 28 м2 от общински имот, представляващ ПИ 02508.79.149 по кад. карта на гр. Балчик, целия с площ от 170 м2, актуван с АОС № 3494/27.02.2009 год.
2. Одобрява пазарна оценка за отстъпеното право на строеж върху 28 м2, в размер на 924.00 лв. /деветстотин двадесет и четири лева/.
3. След влизане на решението в сила да се сключи договор за отстъпено право на строеж.
РЕШЕНИЕ 271: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 62 от Закона за енергетиката и молба вх. № 53-02-5/18.11.2008 г;
1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на "Е.ОН България Мрежи" АД гр. Варна, представлявано от членовете на Управителния съвет: Анатоли Симеонов Симеонов и Анатоли Русанов Токмакчиев, за изграждане на трафопост - БКТП 20/0.4 kV със съответния сервитут върху 40 м2 от общински имот, представляващ ПИ 02508.80.230 по кад. карта на гр. Балчик, целия с площ от 316 м2, актуван с АОС № 3493/27.02.2009 год.
2. Одобрява пазарна оценка за отстъпеното право на строеж върху 40 м2, в размер на 1280.00 лв. /хиляда двеста и осемдесет лева/.
3. След влизане на решението в сила да се сключи договор за отстъпено право на строеж.
РЕШЕНИЕ 272:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет - Балчик дава съгласието си част от фоайето на първи етаж, с площ от 1 м2, представляващ обособена част от сградата на Общинска администрация - Балчик - публична общинска собственост, да бъде отдаден под наем за срок от 5 /пет години/, за инсталиране на банкомат.
2. На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС и чл. 17, ал.2 от НОРПУРОИ, приета с решение № 238/27.02.2009 г., имота по т. 1 да се отдаде под наем, след провеждане на конкурс при следните условия:
2.1. Предмет на конкурса - инсталиране на банкомат;
2.2. Начална месечна наемна цена при провеждане на процедура за отдаване под наем в размер на 200.00 лв. /двеста лева/, без ДДС;
2.3. Срок на договора - 5 години от датата на сключване;
2.4. До участие се допускат кандидати, регистрирани по търговския закон и притежаващи лиценз за банкова дейност.
2.5. С предимство се ползва банката, обслужваща получаването на трудовите възнаграждения на служителите на Общинска администрация - Балчик.
РЕШЕНИЕ 273:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет Балчик дава съгласието си част от сграда с площ от 1 м2, представляващ обособена част от сградата на старата кметство в село Кранево да бъде отдаден под наем за инсталиране на банкомат, за срок от 5 /пет години/.
2. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 19, ал. 1 от НОРПУРОИ, приета с решение № 238/27.02.2009 г., имота по т. 1 да се отдаде под наем, след провеждане на конкурс при следните условия:
2.1. Предмет на конкурса - инсталиране на банкомат за обслужване жителите и гостите на с. Кранево;
2.2. Начална месечна наемна цена при провеждане на процедура за отдаване под наем в размер на 150.00 лв. /сто и петдесет лева/, без ДДС;
2.3. Срок на договора - 5 години от датата на сключване;
2.4. До участие в конкурса се допускат кандидати, регистрирани по търговския закон и притежаващи лиценз за банкова дейност.
3. Възлага на Кмета на община Балчик да организира провеждането на конкурса по реда на НОРПУРОИ приета с решение 238 от 27.02.2009 г. на ОбС -Балчик.
РЕШЕНИЕ 274:
І. На основание чл. 21, ал. 1, т.  11 от ЗМСМА и чл.129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърен електрогенератор" за ПИ № 67951.15.14 по кадастралната карта на с. Соколово, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане н на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 275:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърен електрогенератор" за ПИ № 67951.37.4 по кадастралната карта на с. Соколово, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 276:
I. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърен електрогенератор" за ПИ № 67951.24.23 по кадастралната карта на с. Соколово, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане н на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 277:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърни електрогенератори" за ПИ № 67951.24.33 по кадастралната карта на с. Соколово, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 278:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърни електрогенератори" за ПИ № 73095.18.25 по кадастралната карта на с. Тригорци, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 279:
I. На основание чл.21, ал.1, т. П от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърни електрогенератори" за ПИ № 73095.29.3 по кадастралната карта на с. Тригорци, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 280:
I. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърни електрогенератори" за ПИ № 73095.27.32 по кадастралната карта на с. Тригорци, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 281:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърни електрогенератори" за ПИ № 67951.11.25 по кадастралната карта на с. Соколово, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 282:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърни електрогенератори" за ПИ № 67951.24.32 по кадастралната карта на с. Соколово, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 283:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърни електрогенератори" за ПИ № 67951.54.54 по кадастралната карта на с. Соколово, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 284:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърни електрогенератори" за ПИ № 67951.37.19 по кадастралната карта на с. Соколово, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 285:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърни електрогенератори" за ПИ № 67951.13.6 по кадастралната карта на с. Соколово, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 286:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърни електрогенератори" за ПИ № 67951.44.17 по кадастралната карта на с. Соколово, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 287:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърни електрогенератори" за ПИ № 67951.48.16 по кадастралната карта на с. Соколово, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 288:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърни електрогенератори" за ПИ № 67951.37.17 по кадастралната карта на с. Соколово, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 289:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърни електрогенератори" за ПИ № 67951.25.23 по кадастралната карта на с. Соколово, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 290:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърни електрогенератори" за ПИ № 73095.27.12 по кадастралната карта на с. Тригорци, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 291:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърни електрогенератори" за ПИ № 67951.36.44 по кадастралната карта на с. Соколово, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 292:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърни електрогенератори" за ПИ № 73095.23.14 по кадастралната карта на с. Тригорци, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 293:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърни електрогенератори" за ПИ № 73095.27.9 по кадастралната карта на с. Тригорци, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 294:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърни електрогенератори" за ПИ № 66250.13.126 по кадастралната карта на с. Сенокос, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 295:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърни електрогенератори" за ПИ № 67951.16.43 по кадастралната карта на с. Соколово, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 296:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърен електрогенератор" за ПИ № 67951.24.10 по кадастралната карта на с. Соколово, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане н на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 297: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с § 6в от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета (посл. изм. и доп. ДВ бр. 50 от 30 май 2008 г.). Общински съвет - Балчик
Реши:
1. Предлага на Министерство на образованието и науката Списък на средищните училища в Община Балчик, съгласно Приложение № 1.
2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 298: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик приема информацията за дейността на Районна служба ПБС - Балчик и Районна Служба ПБС - Албена за 2008 година и отчетите за дейността на служителите от РПУ - Балчик и РПУ - Албена през 2008 година, съгласно Приложенията.
РЕШЕНИЕ 299: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинския съвет дава съгласието си да бъде предоставено гориво за 2009г. в рамките на предвидените средства по бюджета за дейност "Вътрешен ред и сигурност", както следва:
- на РПУ гр. Балчик бензин        А 95Н            3000 литра
- на РПУ кк Албена бензин        А 95Н            1500 литра
- на PC " ПБЗН " гр. Балчик        А 95Н              700 литра
- на Гранична полиция гр. Балчик     газ пропан бутан          500 литра
За РПУ Балчик и РПУ Албена от общо определените лимити за гориво            50 % да бъдат използвани за обхождане на селските райони и вилните зони в Балчик
Упълномощава кмета на Общината да извърши последващи действия за разпределение на лимитите по тримесечия и автомобили, по отчетността на изразходваните количества.
РЕШЕНИЕ 300: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 6 от ЗМСМА, общински съвет -Балчик отпуска еднократна финансова помощ в размер на 500.00 лева (петстотин лева) на Детелина Иванова Иванова от град Балчик, ж.к. "Балик", бл. 25, вх. "Б", ет. 3, ап. 9, за лечение.

РЕШЕНИЕ 301: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик отпуска еднократна финансова помощ в размер на 300.00 лева на Бисер Андреев Митев от с. Ляхово, община Балчик, за подпомагане на семейството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС - БАЛЧИК:     
                                                    /Мл. Мартинов/