• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


РЕШЕНИЕ 302: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и Писмо вх. № 04-31-1/30.03.2009г. от Министерството на правосъдието,   общински съвет - Балчик:
1.Отменя Решение № 264/ 29.09.2005г по Протокол № 31 от проведено редовно заседание на ОБС Балчик
2. Изменя т. 2 от Решение № 463 по протокол №50/27.VI.2003 г. на Общински съвет - Балчик, като след думата "строеж" думите "и новообразувани УПИ XLIV- за Съдебна палата в кв. 89 с площ от 767кв.м по плана на град Балчик" се заличават, а на тяхно място се добавя следния текст: "на Министерството на правосъдието на РБ, върху 767 кв.м. и.ч. от УПИ XVIII в кв.193 по плана на гр. Балчик, одобрен със Заповед № 247/06.03.2003г. на кмета па Община Балчик, целия с площ от 2 134кв.м." След редакцията, текста на т.2 придобива следния вид: На основание чл. 37, ал. ІV от ЗОС, Общински съвет дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж на Министерството на правосъдието на РБ, върху 767 кв.м. и.ч. от УПИ XVIII в кв.193 по плана на гр. Балчик, одобрен със Заповед № 247/06.03.2003г. на кмета на Община Балчик, целия с площ от 2 134кв.м., за изграждане на Съдебна палата.
3. Упълномощава Кмета на  Община Балчик, да извърши последващите фактически и правни действия по промяна на сключения договор в изпълнение на настоящото решение.
РЕШЕНИЕ 303:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС и във връзка с Доклад вх. № 49 от 02.02.2009 година от д-р Иво Войчев, управител на МБАЛ Балчик ЕООД, общински съвет - Балчик дава съгласието си помещение с площ от 16 м2, представляващ обособена част от сградата на "МБАЛ Балчик" ЕООД - публична общинска собственост, да бъде отдадено под наем съгласно предназначението си за патоанатомична лаборатория, за срок от 5 /пет години/.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедура за отдаване под наем с конкурс в размер на 150.00 лв. /сто и петдесет лева/, без ДДС.
3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнени на решението.
РЕШЕНИЕ 304:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет Балчик дава съгласието си в рамките на утвърдените средства за капиталови разходи, в размер на 50 000 лева управителя на МБАЛ - Балчик да закупи следните апарати:
1.    Хематологичен анализатор
2.    Анализатор на алкалното киселинно състояние
РЕШЕНИЕ 305: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА във вр. с чл. 8 и чл. 9 от ЗМДТ, общински съвет - Балчик прави следното изменение в Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Балчик, приета с Решение № 219 по протокол № 26 от 22.01.2009г., както следва:
1. В чл. 55, ал. 1 от Наредбата, текста в № 20 от таблицата се отменя изцяло и се създава нов със следния текст:
Исторически музей, Взаимно училище, Етнографски музей, Художествена галерия и Текето "Ак Язълъ баба" - "Свети Атанас" - валидна за петте обекта
1. Вход - експозиция:
- деца до 7 години        - безплатно
- деца над 7 години, ученици, студенти
и възрастни над 65 години                     - 1.00 лв.
- възрастни    - 5,00 лв.
- хора с увреждания        - безплатно
- на националния празник и официалните празници
на Република България, в дните на "отворени врати"    - безплатно
- групови посещения на възрастни        - 3,00 лв.
- групови посещения на деца над 7 години, ученици
и студенти     - 0,50 лв.
2. Беседа:
- обща беседа                    - 2,00 лв.
- тематична беседа                    - 5,00 лв.
З. При провеждане на публични прояви в Историческия музей:
- сключване на граждански брак                 - 100.00 лв.
- организиране на коктейл                     - 150.00 лв.
- други прояви до 1 час                     - 50,00 лв.
4. 3а ползване на зала в Художествената галерия
на ден                                 - 20,00 лв.
5. Справки:
- справки за паметници на културата на брой         - 5,00 лв.
- специализирани консултации                 - 5.00 лв.
6. Услуги:
- ползване на научна литература                 - 1,00 лв.
- копирни услуги                         - 0,10 лв.
- участие на експонати в международни изложби - по договаряне
2. Приходите от такси и услуги от Исторически музей, Взаимно училище, Етнографски музей, Художествена галерия и Текето "Ак Язълъ баба" - "Свети Атанас", да постъпват в приходната част на бюджетната сметка на Историческия музей - Балчик.
РЕШЕНИЕ 306: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет Балчик:
    1. Дава своето съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 4200.00 (четири хиляди и двеста) лева на дружеството на военноинвалидите и пострадалите в мирно време от община Балчик (21 военноинвалиди и пострадали по 200 лева).
2. Упълномощава кмета на община Балчик г-н Николай Ангелов да извърши последващите конкретни правни и фактически действия по горното решение.
РЕШЕНИЕ 307: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 12 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик:
1. Дава съгласие за съфинансиране на проект "Побратимени градове: насърчаване културния диалог за общо европейско бъдеще" от бюджета на Общината, в размер на 10 916 евро, представляващи 20 % от общата стойност на проекта.
2. Упълномощава Кмета на Община Балчик, да извърши последващите фактически действия по изпълнение на настоящото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС - БАЛЧИК:     
                                                    /Мл. Мартинов/