• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


РЕШЕНИЕ 308: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик реши:
1. Да се изкупят акциите, собственост на "СТАР ГРУП" ООД, представляващи 51% от капитала на "СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО"АД за сумата до 4 200 000 лв.
2. Да се изкупят: - поземлен имот № 39459.503.24 с площ от 3080 кв.м., находящ се в с. Кранево, община Балчик, област Добрич и поземлен имот № 39459.501.231 с площ от 5167 кв.м. находящ се в с. Кранево, община Балчик, област Добрич за сумата от 500 000 евро - общо, без включен ДДС, съгласно предварителен договор от 31.03.2009г. и протокол от заседанието на Съвета на директорите на "СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО"АД проведено на 25.03.2009г.
3. Упълномощава кмета на община Балчик да предприеме последващите правни  и фактически действия по избор на кредитна институция.
4. Упълномощава кмета за последващи действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 309: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, Общинския съвет - Балчик приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за първо тримесечие на 2009 година, както следва:
1. Утвърждава актуализирания бюджет на Община Балчик към 31.03.2009г балансиран в приходната и разходната си част в размер на 21 058 933 лева съгласно Приложения №:№ 1, 2 и 2А в т.ч.
- за делегирани от държавата дейности в размер на 6 137 026 лева
- за местни дейности 14 921 907 лева
2. Утвърждава отчета за касово изпълнение на бюджета в приходната си част в размер на 3 436 779 лева съгласно Приложение № 1 в т.ч.
- за делегирани от държавата дейности в размер на 1 359 321 лева
- за местни дейности 2 077 458 лева
3. Утвърждава отчета за касово изпълнение на бюджета в разходната си част по функции и разпоредители в размер на 3 436 779 лева съгласно Приложения № 2 и 2 А в т.ч.
- за делегирани от държавата дейности в размер на 1 359 321 лева
- за дофинансиране на държавни дейности 137 044 лева
- за местни дейности 1 940 414 лева
4. Утвърждава отчета за приходите и разходите на извън бюджетните сметки и фондове, съгласно Приложение № 3.
5. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет - Балчик за първо тримесечие на 2009г. и средствата за представителни разходи на Председателя на Общински съвет, Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници и Сдружението на кметовете, съгласно Приложение № 4.
6. Утвърждава отчета за капиталови разходи на Община Балчик към               31.03.2009г по обекти, дейности и източници на финансиране, съгласно Приложение № 5.
7. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност за първо тримесечие на 2009г, съгласно Приложения № 6.
8. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта към 31.03.2009г съгласно Приложение №: 7 и извършените разходи за същия период по Календарния план за празници и чествания с местно, национално и международно значение съгласно Приложение №: 8.
9. Утвърждава разходите за командировка на кмета на общината извършени през първо тримесечие на 2009г, както следва:
- командировки в страната             234.22 лв.
- служебни командировки в чужбина       229,50 лв
РЕШЕНИЕ 310: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, т. 1, чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, Общински съвет - Балчик,
РЕШИ:
I. Дава съгласието си Община Балчик да поеме краткосрочен общински дълг йод формата на краткосрочен кредит/овърдрафт/, при следните параметри:
1. Максимален размер на кредита: до 2 500 000лв. /два милиона и петстотин хиляди/
2. Валута на кредита: Български лева
З. Вид на кредита: Краткосрочен кредит /овърдрафт/, с опция за пролонгиране до края на 2010 г.
4. Цел: За оборотни средства при временен недостиг на средства, необходими за разплащания, свързани с дейността на възложителя в рамките на бюджетната година.
5. Срок на кредита: В рамките на бюджетната година през която е поет, но не по-късно от 25-ти декември на същата година. При нужда от оборотни средства за следващата бюджетна година, с решение на Общинския съвет финансирането може да се продължи за нов едногодишен срок.
6. Начин на усвояване - многократно в рамките на бюджетната година.
7. Краен срок на погасяване: 25-ти декември всяка бюджетна година.
8. Условия за плащане на лихвата: ежемесечно.
9. Обезпечение: Залог върху съвкупност от съществуващи и бъдещи вземания на Община Балчик в размер на 100% от размера на кредита по следните кодове за вид плащане: Вноски от приходи на общински предприятия и институции 443 700, нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция - 444 000, приходи от наеми на имущество - 444 100, приходи от наем на земя - 444 200, приходи от лихви по текущи банкови сметки - 444 300, приходи от лихви по текущи срочни депозити - 444 400, дивидент - 444 800,приходи от продажба на ДМА - 445 500, приходи от продажба на земя - 445 600, приходи от ликвидиране на общински предприятия - 445 800, приходи от продажба на нематериални активи - 445 900.
10. Годишен лихвен процент: 1-седмичен Софибор + % надбавка. Максимална стойност на надбавката - 5% годишно.
11. Наказателен лихвен процент при просрочие- образува се от сбора от годишния лихвен процент по т. 10 плюс надбавка и се дължи върху сумите в просрочие. Максимална стойност на надбавката - 2%.
12. Еднократна такса за обработка и управление на кредита/в проценти/, платима еднократно върху размера на кредита преди първо усвояване на средства от него; Максимална стойност - 2%.
13. Комисионна за ангажимент: определена като годишен процент, начислявана върху размера на неусвоената част от кредита /разликата между размера па кредита и фактическия дълг по кредита/ по т. 1 и фактическия дълг по кредита /за всеки ден от периода на усвояването му и платима месечно. Максимална стойност - 1%.
II. Възлага на кмета на Община Балчик Николай Ангелов да проведе процедура по реда на ЗОП за избор на финансова институция, която да предостави краткосрочния кредит на Община Балчик при одобрените от Общински съвет параметри.
РЕШЕНИЕ 311: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с Докладна записка с вх. № 31-01-5 / 09.04.2009 г. на директора на СОУ "Христо Смирненски" с. Оброчище и списъци, представени от директорите на СОУ "Христо Ботев" и ПГ за КОС "Алеко Константинов", Общински съвет - Балчик
реши :
1. Определя сумата 4112.00 лева (по 2.00 лева на ученик) като разход за почерпка на учениците от общината по повод 24-ти май, както следва:

№    Училище            Бр. ученици        Сума
1.1. Общински училища, в т.ч.     1750 ученици        3500 лева
    - СОУ "Хр. Ботев"          380                  760
    - ОУ "Антим І"               388                  776
    - ОУ "Кирил и Методий"      336                  672
    - СОУ с. Оброчище          414                   828
    - ОУ с. Сенокос              148                   296
    - ОУ с. Соколово                 84                         168
1.2. ПГ за КОС                  172 ученици          344 лева
1.3. Помощно училище с. Кранево      134 ученици          268 лева
        Всичко:        2056 ученици    4112лева    

    2. Определя сумата 1220.00 лева като разход за финансова помощ на училищата на територията на общината, както следва:

№    Училище                  Паралелка     Бр.уч.        Лв./парал.
2.1. СОУ "Христо Ботев" гр. Балчик -     ХІІ А         24 уч.        240 лева
2.2. СОУ "Христо Ботев" гр. Балчик -     ХІІ  Б         24 уч.        240 лева
2.3. СОУ "Христо Смирненски"        -      ХІІ А         23 уч.        230 лева
    с. Оброчище
2.4. СОУ "Христо Смирненски"        -      ХІІ Б         16 уч.        160 лева
    с. Оброчище
2.5. ПГ за КОС гр. Балчик          -       ХІІ А        18 уч.        180 лева
2.6. ПГ за КОС гр. Балчик          -      ХІІ Б        17 уч.             170лева    Всичко:            6 бр.паралелки       122 учен.       1220 лв.

    3. Определя сумата 2700.00 лева като разход за финансова помощ на абитуриенти от социално-слаби семейства, както следва:

№    Имена на абитуриента        Училище            Сума/лв.
1. Красина Стефанова Андреева -12а СОУ "Хр.Ботев"-Балчик      150 лв
2. Мирослав Петров Вълев -12а    СОУ "Хр.Ботев"-Балчик      150 лв
3. Тунай Бориславов Атанасов -12аСОУ "Хр.Ботев"-Балчик      150 лв
4. Емил Георгиев Николов -12б    СОУ "Хр.Ботев"-Балчик      150 лв
5. Теодора Веселинова Калчева-12аСОУ "Хр.Ботев"-Балчик      150 лв
6. Стефан Йорданов Недев-12б    СОУ "Хр.Ботев"-Балчик      150 лв
7. Дамян Иванов Брашнаров        СОУ с. Оброчище              150 лв
8. Павлина Георгиева Маринова    СОУ с. Оброчище                150 лв
9. Станислава Димитрова СтанковаСОУ с. Оброчище        150 лв
10. Ангел Георгиев Радев        СОУ с. Оброчище        150 лв
11. Димитър Димов Митев        СОУ с. Оброчище        150 лв
12. Йордан Начев Йорданов        СОУ с. Оброчище        150 лв
13. Емил Станчев Димитров        ПГ за КОС Балчик        150 лв
14. Сюрия Седатова Кабилова    ПГ за КОС Балчик        150 лв
15. Даниела Силвева Тодорова    ПГ за КОС Балчик                150 лв
16. Сирануш Йорданова Николова    ПГ за КОС Балчик                150 лв
17. Атила Ербилов Адемов         ПГ за КОС Балчик        150 лв.
18. Ахмед Бейсим Апти        ПГ за КОС Балчик                150 лв.
19. Вичо Христов Радев        СОУ с. Оброчище        150 лв
            Всичко:                                      2850 лв

4. Определя сумата 2100 лева като разход за награди на абитуриентите - отличници, както следва:

1.    Тодор Колев Чамурлийски    СОУ «Хр. Ботев» Балчик    100.00 лв.
2.    Мирослав Йорданов Диков    СОУ «Хр. Ботев» Балчик    100.00 лв.
3.    Тодор Илиев Папазов        СОУ «Хр. Ботев» Балчик    100.00 лв.
4.    Несрин Фикрет Реджеб        СОУ «Хр. Ботев» Балчик    100.00 лв.
5.    Явор Анатолиев Янев        СОУ «Хр. Ботев» Балчик    100.00 лв.
6.    Петър Веселинов Янков    СОУ «Хр. Ботев» Балчик    100.00 лв.
7.    Десислава Стоянова СтояноваСОУ «Хр. Ботев» Балчик    100.00 лв.
8.    Ивайло Пламенов Джилянов    СОУ «Хр. Ботев» Балчик    100.00 лв.
9.    Ирина Емилова Ценова        СОУ «Хр. Ботев» Балчик    100.00 лв.
10.    Анастасия Панайотова Иванова    СОУ с.Оброчище        100.00 лв
11.    Венета Веселинова Николова    СОУ с.Оброчище        100.00 лв
12.    Венцислав Любомиров Йорданов    СОУ с.Оброчище        100.00 лв
13.    Виктор Мартинов Петков        СОУ с.Оброчище        100.00 лв
14.    Десислава Георгиева Недялкова    СОУ с.Оброчище        100.00 лв
15.    Ивелина Мирославова Мирчева    СОУ с.Оброчище        100.00 лв
16.    Илиян Огнянов Дервенов        СОУ с.Оброчище        100.00 лв
17.    Николай Галинов Събев        СОУ с.Оброчище        100.00 лв
18.    Полина Панайотова Иванова        СОУ с.Оброчище        100.00 лв
19.    Румяна Красимирова Ковачева    СОУ с.Оброчище        100.00 лв
20.    Мартин Станев Иванов            СОУ с.Оброчище        100.00 лв
21.    Даниела Силвиева Тодорова    ПГ за КОС Балчик        100.00 лв.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 312: На основание чл. 21,ал. ІІ от ЗМСМА и във връзка с внесена в Община Балчик подписка от граждани, Общински съвет - Балчик
РЕШИ:
Изменя "Наредба за обществения ред на територията на Община Балчик", както следва:
1. В чл.9,т.4 накрая се поставя запетая и се добавя:" освен ако оркестровото и озвучително оборудване не е инсталирано в търговските зали на заведенията или в други затворени помещения, в които се провеждат празненствата, имащи необходимата шумоизолация"
2. В ал.1 на чл. ЗЗ отпада второто изречение.
В ал. ІІ след думата "развлечения" отпада израза:"на открито, неотговарящи на изискванията за обезшумяване, които ползуват оркестри и озвучителни системи".
Т.2 се изменя така: т.2:"да притежават документ, удостоверяващ спазването на хигиенни норми за пределно допустими нива на шума, документ за направена оценка на риска на работните места от службата по трудова медицина, документ, удостоверяващ направена шумоизолация на обекта и регулирана озвучителна техника."
Ал.З се изменя така: ал.З: "За нарушения разпоредбите на този член се налага глоба/санкция от 50-1000лв.
Ал.4 се изменя така: ал.4:" При повторно нарушение, нарушителите се наказват с глоба/имуществена санкция в размер от 100 до 3000 лв, а за едноличните търговци и юридическите лица и с временно лишаване от правото да се упражняват дадена професия или дейност".
РЕШЕНИЕ 313: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик реши:
1.    Общинският съветник да получава възнаграждение за участието си в заседанията на ОбС и комисиите в които е избран - 60% от средната брутна работна заплата на ОбА за последния месец от предходното тримесечие.
2.    При неизпълнение по неуважителни причини на задълженията по чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, от възнаграждението на общинския съветник се удържат 20%.
Решението влиза в сила, считано от 01 април 2009 година.
РЕШЕНИЕ 314: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от  Закона за общинската собственост, общински съвет - Балчик приема актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2009 г., приета с решение № 237 от 27.02.2009 г. на Общински съвет - Балчик, съгласно приложението.
РЕШЕНИЕ 315:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА в рамките на утвърдения бюджет за 2009г в дейност "Други дейности по вътрешна сигурност" Общински съвет дава съгласие да бъдат поети разходите за командировка и издръжка на допълнителна численост от полицаи през активния туристически сезон в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лева .
2. Упълномощава кмета на   Общината да предприеме последващи   правни и фактически действия за изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ 316: 1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА; чл. 62а, ал.4 от ЗУТ  и във връзка с докладна записка вх. № 10-10-3/06.04.2009 г. от Кмета на с. Църква, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се раздели ПИ № 78639.501.94 по кадастралната карта на с. Църква, целият с площ от 1745 м2, актуван с акт за публична общинска собственост № 38/2008 г., на два поземлени имота, които да се урегулират, както следва: единият за параклис, а другият - за озеленяване и детска площадка.
          2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите се действия по разделяне на имота по кадастралната карта и промяна на подробния устройствен план на с. Църква.    
РЕШЕНИЕ 317: I. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр. Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Кабелна линия 20 кV за захранване ПИ № 02508.512.79 по кадастралната карта на гр. Балчик".
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 318: Общински съвет - Балчик не дава своето съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя - нива V категория, поземлен имот с идентификатор № 53120.48.4 по кадастралната карта на землище с. Оброчище, м. "Мелницата".
РЕШЕНИЕ 319: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл. 35, ал.1 от ЗОС и  чл. 75, ал. 1 от НОРПУРОИ, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик
1.    Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на общински имот, съгласно АОС № 3617/01.04.2009 г., представляващ поземлен имот № 02508.85.137 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 126 м2;
2.    Одобрява пазарна оценка на имота в размер на 4 585.00 лв. /четири хиляди петстотин осемдесет и пет лева/, без ДДС;
3.    Конкурсът да се проведе при следните условия:
3.1. Цел на конкурса - придобиване право на собственост върху ПИ № 02508.85.137 по кад. карта на гр. Балчик;
3.2. Начална цена - не по ниска от 4 585.00 лв. / четири хиляди петстотин осемдесет и пет лева/, без ДДС;
3.3. До участие в конкурса се допускат физически лица, жители на град Балчик, с адресна регистрация за последните 5 години на административен адрес ул. "Пенчо Славейков" № 14;  
3.4. Кандидатът следва да е абонат на експлоатационните дружества /ВиК; ЕОН и др./, за период последните три години, за имота, който кандидатства да закупи;
3.5. Всеки кандидат може да участва за един имот.
4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите се действия по провеждане на конкурса.
РЕШЕНИЕ 320: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл. 35, ал.1 от ЗОС и  чл. 75, ал. 1 от НОРПУРОИ, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик
1.    Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на общински имот, съгласно АОС № 3616/01.04.2009 г., представляващ поземлен имот № 02508.85.146 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 222 м2;
2.    Одобрява пазарна оценка на имота в размер на 8 150.00 лв. /осем хиляди сто и петдесет лева/, без ДДС;
3.    Конкурсът да се проведе при следните условия:
3.1.  Цел на конкурса - придобиване право на собственост върху ПИ № 02508.85.146 по кад. карта на гр. Балчик;
3.2.  Начална цена - не по ниска от 8 150.00 лв., без ДДС;
3.3. До участие в конкурса се допускат физически лица, жители на град Балчик, с адресна регистрация за последните 5 години на административен адрес ул. "Пенчо Славейков" №11;  
3.4.  Кандидатът следва да е абонат на експлоатационните дружества /ВиК; ЕОН и др./ за период последните три години, за имота, който кандидатства да закупи;
3.5.  Всеки кандидат може да участва за един имот.
4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите се действия по провеждане на конкурса.
РЕШЕНИЕ 321: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл. 35, ал.1 от ЗОС и  чл. 75, ал. 1 от НОРПУРОИ, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик
1.    Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на общински имот, съгласно АОС № 3615/01.04.2009 г., представляващ поземлен имот № 02508.85.149 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 340 м2;
2.    Одобрява пазарна оценка на имота в размер на 12 520.00 лв. /дванадесет хиляди петстотин и дванадесет лева/, без ДДС;
3.    Конкурсът да се проведе при следните условия:
3.1. Цел на конкурса - придобиване право на собственост върху ПИ № 02508.85.149 по кад. карта на гр. Балчик;
3.2. Начална цена - не по ниска от 12 520.00 лв. /дванадесет хиляди петстотин и дванадесет лева/, без ДДС;
3.3. До участие в конкурса се допускат физически лица, жители на град Балчик, с адресна регистрация за последните 5 години на административен адрес ул. "Пенчо Славейков" № 26;  
3.4. Кандидатът следва да е абонат на експлоатационните дружества /ВиК; ЕОН и др./, за период последните три години, за имота, който кандидатства да закупи;
3.5.  Всеки кандидат може да участва за един имот.
4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите се действия по провеждане на конкурса.
РЕШЕНИЕ 322: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл. 35, ал.1 от ЗОС и  чл. 75, ал. 1 от НОРПУРОИ, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик
1.    Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на общински имот, съгласно АОС № 3619/01.04.2009 г., представляващ поземлен имот № 02508.85.317 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 257 м2;
2.    Одобрява пазарна оценка на имота в размер на 9 430.00 лв. /девет хиляди четиристотин и тридесет лева/, без ДДС;
3.    Конкурсът да се проведе при следните условия:
3.1.    Цел на конкурса - придобиване право на собственост върху ПИ № 02508.85.317 по кад. карта на гр. Балчик;
3.2.    Начална цена - не по ниска от  9 430.00 /девет хиляди четиристотин и тридесет/ лева, без ДДС;
3.3.    До участие в конкурса се допускат физически лица, жители на град Балчик, с адресна регистрация за последните 5 години на административен адрес ул. "Пенчо Славейков" №31;
3.4.    Кандидатът следва да е абонат на експлоатационните дружества  /ВиК; ЕОН и др./, за период последните три години, за имота, който кандидатства да закупи;
3.5.    Всеки кандидат може да участва за един имот.
4.    Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите се действия по провеждане на конкурса.
РЕШЕНИЕ 323: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл. 35, ал.1 от ЗОС и  чл. 75, ал. 1 от НОРПУРОИ, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик
1. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на общински имот, съгласно АОС № 3659/15.04.2009 г., представляващ поземлен имот № 02508.85.357 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 419 м2;
2. Одобрява пазарна оценка на имота в размер на 15 600.00 лв. /петнадесет хиляди и шестстотин лева/, без ДДС;
3.Конкурсът да се проведе при следните условия:
3.1. Цел на конкурса - придобиване право на собственост върху ПИ №  02508.85.357 по кад. карта на гр. Балчик;
3.2.  Начална цена - не по ниска от 15 600.00 лв., без ДДС;
3.3. До участие в конкурса се допускат физически лица, жители на град Балчик, с адресна регистрация за последните 5 години на административен адрес ул. "Пенчо Славейков" №3;  
3.4. Кандидатът следва да е абонат на експлоатационните дружества /ВиК; ЕОН и др./ за период последните три години, за имота, който кандидатства да закупи;
3.5. Всеки кандидат може да участва за един имот.
4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите се  действия по провеждане на конкурса.
РЕШЕНИЕ 324: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл. 35, ал.1 от ЗОС и  чл. 75, ал. 1 от НОРПУРОИ, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик
1.    Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на общински имот, съгласно АОС № 3661/15.04.2009 г., представляващ поземлен имот № 02508.85.310 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 296 м2;
2. Одобрява пазарна оценка на имота в размер на 10 880.00 лв. /десет хиляди осемстотин и осемдесет лева/, без ДДС;
3. Конкурсът да се проведе при следните условия:
3.1. Цел на конкурса - придобиване право на собственост върху ПИ № 02508.85.310 по кад. карта на гр. Балчик;
3.2. Начална цена - не по ниска от 10 880.00 лв. /десет хиляди осемстотин и осемдесет лева/, без ДДС;
3.3. До участие в конкурса се допускат физически лица, жители на град Балчик, с адресна регистрация за последните 5 години на административен адрес ул. "Пенчо Славейков" №39;  
3.4. Кандидатът следва да е абонат на експлоатационните дружества /ВиК; ЕОН и др./ за период последните три години, за имота, който кандидатства да закупи;
3.5. Всеки кандидат може да участва за един имот.
4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите се действия по провеждане на конкурса.
РЕШЕНИЕ 325:
1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС  и чл. 38, ал.1, т.1 и чл.38, ал.5 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг следният имот: Поземлен имот ПИ № 02508.2.23 по кадастралната карта на гр. Балчик, вилна зона "Момчил", с площ от 472 м2 /четиристотин седемдесет и два квадратни метра/, актуван с АОС № 3399/05.12.2008 г.   
          2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 19 352.00 /деветнадесет хиляди триста петдесет и два/ лева, без ДДС, като начална цена при провеждане на публичния търг.
3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по организацията и провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
РЕШЕНИЕ 326:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС  и чл. 38, ал.1, т.1 и чл.38, ал.5 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг следният имот: Поземлен имот ПИ № 02508.2.62 по кадастралната карта на гр. Балчик, вилна зона "Момчил", с площ от 434 м2 /четиристотин тридесет и четири квадратни метра/, актуван с АОС № 3400/05.12.2008 г.   
          2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 19 964.00 /деветнадесет хиляди деветстотин шестдесет и четири/ лева, без ДДС, като начална цена при провеждане на публичния търг.
3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по организацията и провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
РЕШЕНИЕ 327:
1.     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС  и чл. 38, ал.1, т.1 и чл.38, ал.5 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг следният имот: Поземлен имот ПИ № 02508.2.63 по кадастралната карта на гр. Балчик, вилна зона "Момчил", с площ от 586 м2 /петстотин осемдесет и шест квадратни метра/, актуван с АОС № 3401/05.12.2008 г.   
          2.   Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 26 956.00 /двадесет и шест хиляди деветстотин петдесет и шест/ лева, без ДДС, като начална цена при провеждане на публичния търг.
3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по организацията и провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
РЕШЕНИЕ 328: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 3 и 6 от ЗНП, писмо от фондация "Братя Мормареви" с вх. № 38-18-1/09.03.2009 и Протокол № 5/24.04.2009 г. от заседание на педагогическия съвет при ОДЗ № 2 "Знаме на мира", Общински съвет - Балчик
реши :
1. Определя наименованието ДЕТСКА ГРАДИНА "БРАТЯ МОРМАРЕВИ", с адрес гр.  Балчик, ж.к. "Балик"
2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 329: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.37, и чл. 25, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Балчик:
І. Дава съгласие за предоставяне на общински мери и пасища за общо ползване от земеделски стопани и/или техни сдружения, отглеждащи пасищни животни, за една година.
     
ІІ. Задължава кметовете и кметски наместници по населени места:
     1. Да подготвят списъци с данни за земеделските стопани или техни сдружения, регистрирани като юридически лица, отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища, както и други данни изискващи се за кандидатстване за подпомагане по схемата за единно плащане на площ. Списъците да се съгласуват с лицензираните ветеринарни лекари по населени места, доказващо регистрацията на съответните животни.
     2. Да подготвят годишен план за паша за мерите и пасищата в землището на съответното населено място.
    
ІІІ. В съответствие с Национален стандарт 4.1. полагащите се минимални площи от мерите и пасищата - общинска собственост, се предоставят на животновъдите от общината, при следните нормативи:

Вид/род на животното    Възраст на животното    Полагащи се минимални площи

Едър рогат добитък
    Над 24 мес.    мин. 0,5 ха
    От 2 до 8 мес.    мин. 0,1 ха
    От 8 до 24 мес.    мин. 0,2 ха
Дребен рогат добитък    Без значение    мин. 0,05 ха
Еднокопитни    Без значение    мин. 0,5 ха

     1. При недостиг на площи в даденото землище се приема коефициент за редукция на броя на животните с цел покриване на изискванията за минимална гъстота на животните по Национален стандарт 4.1.
   
ІV. Земите с начин трайно ползване - мера, пасище, да се предоставят на земеделските стопани - животновъди / включени в списъците по т.ІІ.1./, след заплащане на пълния размер на годишната такса за един декар  в размер определен с Решение на общински съвет.

V. Приема следните задължения на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата:
 
     1. Задължения на общината:
     1.1.Да осигури безпрепятствено ползване на предоставяните общински мери и пасища от местното население за извеждане на паша, притежаваните от тях животни.
     1.2.Да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.
     1.3.Да предостави заверено копие от спиците по т.ІІ.1. на Общинска служба по земеделие - Балчик.

     2.Задължения на ползвателите:
       2.1.Да са включени в съответните списъци, изготвени от кметовете и кметските наместници на населените места в община Балчик, като желаещи да ползват мери и пасища  - общинска публична собственост;
       2.2.В списъците да са вписани броят на притежаваните от тях регистрирани тревопасни животни по видове, възраст и брой, приравнени към животински единици;
       2.3.Списъците да бъдат заверени от лицензираният ветеринарен лекар за населеното място, удостоверяващ регистрацията на съответните животни;
       2.4.Да заплатят таксата определена с решение на общински съвет за ползване на единица площ от пасищата и мерите - публична общинска собственост;
       2.5.Да ползват общинските мери и пасища, предоставени им за общо ползване единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни;
       2.6.Да осигуряват свободен достъп до пасищата и мерите на всички тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст;
       2.7.Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението им;
       2.8.Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, битови отпадъци и др.;
       2.9.Да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове/ орлова папрат, магарешки трън, лопен, чемерика и др./
       2.10.Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя;
       2.11.Да окосяват прорасналата, неизпасана трева;
       2.12.Да не се палят сухи треви и храсти в пасището;
       2.13.Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност;
       2.14.При необходимост да се извършва пръскане с препарати за обезпаразитяване и наторяване;
       2.15.Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждения предоставените им мери и пасища;

VІ. Приема годишна такса за ползване на мерите и пасищата на територията на община Балчик в размер на 4 лв. /четири лева/ на декар.
РЕШЕНИЕ 330: На  основание чл. 21,ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществявaне на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили  (обн.ДВ бр.32/29.03.2002 г., последно изм. бр.45/02.06.2006 г.)
I. Отменя Маршрутни разписания
    1.по линия Балчик - Тригорци
    № 4.11,№4.12, №4.13 и №4.2 
    2. по линия Балчик - Змеево
    № 3.11,№3.12, №3.2 и №3.12 
3. по линия  Църква - Оброчище - Рогачево - Кранево - Балчик  №2.1 и №2.2
ІI. Утвърждава Маршрутни разписания
    1. по линия Балчик - Тригорци
- № 4.1 / с час на тръгване от Балчик 7.30 ч. и от Тригорци 8.00ч. - целогодишно/
Маршрутно разписание № 4.1
Междуселищна автобусна линия
Балчик - Тригорци 
изпълнява се  целогодишно

Разстоя
ние км    Час, минути    маршрут    Час, минути
    пристига    стои    тръгва        пристига    стои    тръгва
                           
0            7.30    АГ.Балчик           
3    7.35    1    7.36    кв.Левски           
9    7.48    1    7.49    Гурково           
6    7.57            Тригорци            8.00
6                         Гурково     8.08    1    8.09
7                Царичино     8.18    1    8.19
7                кв.Левски    8.28    1    8.29
3                АГ Балчик    8.34       
                           
                           

Обща дължина  18км ; 23 км
Общо време за движение 25 мин ;31 мин        Средна техническа скорост 43 км/ч; 45км/ч
Общо време за пътуване  27 мин ;34мин        Средна съобщителна скорост 40км/ч;41км/ч

- № 4.2 / с час на тръгване от Балчик 15.00 ч. и от Тригорци 15.30 ч. -целогодишно /
Маршрутно разписание № 4.2
Междуселищна автобусна линия
Балчик - Тригорци 
изпълнява се  целогодишно

Разстоя
ние км    Час, минути    маршрут    Час, минути
    пристига    стои    тръгва        пристига    стои    тръгва
                           
0            15.00    АГ.Балчик           
3    15.05    1    15.06    кв.Левски           
9    15.18    1    15.19    Гурково           
6    15.27            Тригорци            15.30
6                         Гурково     15.38    1    15.39
7                Царичино     15.48    1    15.49
7                кв.Левски    15.58    1    15.59
3                АГ Балчик    16.04       
                           
                           

Обща дължина  18км ;23 км
Общо време за движение 25 мин ;31 мин        Средна техническа скорост 43 км/ч; 45км/ч
Общо време за пътуване  27 мин ;34мин        Средна съобщителна скорост 40км/ч;41км/ч

    2. по линия Балчик - Змеево
- № 3.1 / с час на тръгване от Балчик 7.00ч. и от Змеево 7.45ч - целогодишно/
Маршрутно разписание № 3.1
Междуселищна автобусна линия
Балчик - Змеево
изпълнява се  целогодишно

Разстоя
ние км    Час, минути    маршрут    Час, минути
    пристига    стои    тръгва        пристига    стои    тръгва
                           
0            7.00    АГ.Балчик           
3    7.04    1    7.05    кв.Левски           
7    7.12    1    7.13    Царичино            
11    7.23    1    7.24    Кремена            
2    7.26    1    7.27    ДЗС Кремена           
5    7.34    1    7.35    Дропла            
5    7.40            Змеево             7.45
5                Дропла    7.50    1    7.51
4                Пряспа    7.56    1    7.57
3                Сенокос    8.01    1    8.02
6                Дъбрава    8.09    1    8.10
11                Соколово 1,2,3    8.22    1    8.23
6                кв.Левски    8.30    1    8.31
3                АГ Балчик    8.35       

Обща дължина  33 км ;38 км
Общо време за движение 35 мин; 44 мин        Средна техническа скорост 56 км/ч; 52км/ч
Общо време за пътуване  40 мин; 50 мин        Средна съобщителна скорост 49км/ч;46км/ч


- № 3.2 / с час на тръгване от Балчик 15.00 ч. и от Змеево 16.05 ч. - целогодишно/
Маршрутно разписание № 3.2
Междуселищна автобусна линия
Балчик - Змеево
изпълнява се  целогодишно

Разстоя
ние км    Час, минути    маршрут    Час, минути
    пристига    стои    тръгва        пристига    стои    тръгва
                           
            15.00    АГ.Балчик           
3    15.04    1    15.05    кв.Левски           
6    15.12    1    15.13    Соколово 1,2,3           
11    15.25    1    15.26    Дъбрава           
6    15.33    1    15.34    Сенокос           
3    15.38    1    15.39    Пряспа            
4    15.44    1    15.45    Дропла           
5    15.50            Змеево            16.05
5                Дропла    16.10    1    16.11
5                ДЗС Кремена     16.17    1    16.18
2                Кремена     16.21    1    16.22
11                Царичино     16.32    1    16.33
7                кв.Левски    16.41    1    16.42
3                АГ Балчик    16.45       
                           

Обща дължина  38км; 33км;
Общо време за движение    44 мин    ; 35 мин;    Средна техническа скорост 52км/ч; 56 км/ч
Общо време за пътуване      50 мин    ; 40 мин;    Средна съобщителна скорост 46км/ч;49км/ч

    3. по линия  Балчик - Рогачево
- № 2.11 /с час на тръгване от Балчик 7.30 ч и от Рогачево 8.05 ч. - целогодишно
Маршрутно разписание № 2.11
Междуселищна автобусна линия
Балчик - Рогачево
изпълнява се целогодишно

Разстоя
ние км    Час, минути    маршрут    Час, минути
    пристига    стои    тръгва        пристига    стои    тръгва
            7.30    Балчик /автогара    8.35       
1    7.33    1    7.34    Балчик/пл.Рибарски/    8.31    1    8.32
17    7.54    1    7.55    Кранево    8.10    1    8.11
4    8.00            Рогачево             8.05
                           

Обща дължина  22 км.
Общо време за движение 28 мин            Средна техническа скорост 47 км/ч
Общо време за пътуване  30 мин            Средна съобщителна скорост 44 км/ч

- № 2.12  / с час на тръгване от Балчик 15.00 ч. и от Рогачево 15.35 .ч. - целогодишно/
Маршрутно разписание № 2.12
Междуселищна автобусна линия
Балчик - Рогачево
изпълнява се целогодишно

Разстоя
ние км    Час, минути    маршрут    Час, минути
    пристига    стои    тръгва        пристига    стои    тръгва
            15.00    Балчик /автогара    16.05       
1    15.03    1    15.04    Балчик/пл.Рибарски/    16.01    1    16.02
17    15.24    1    15.25    Кранево    15.40    1    15.41
4    15.30            Рогачево             15.35
                           

Обща дължина  22 км.
Общо време за движение 28 мин            Средна техническа скорост 47 км/ч
Общо време за пътуване  30 мин            Средна съобщителна скорост 44 км/ч


4. по линия  Балчик - Църква
- № 2.21/ с час на тръгване от Балчик 7.00 ч. и от Църква 7.25ч. - целогодишно/
Маршрутно разписание № 2.21
Междуселищна автобусна линия
Балчик - Църква
изпълнява се целогодишно

Разстоя
ние км    Час, минути    маршрут    Час, минути
    пристига    стои    тръгва        пристига    стои    тръгва
            7.00    Балчик /автогара    7.45       
3    7.05    1    7.06    Балчик/жк Балик/    7.39    1    7.40
7    7.16    1    7.17    Оброчище    7.28    1    7.29
3    7.20            Църква             7.25

Обща дължина  13 км
Общо време за движение    18 мин            Средна техническа скорост   43 км/ч
Общо време за пътуване       20 мин        Средна съобщителна скорост  39км/ч

- № 2.22 / с час на тръгване от Балчик 12.00 ч. и от Църква 12.25 ч. - целогодишно/
Маршрутно разписание № 2.22
Междуселищна автобусна линия
Балчик - Църква
изпълнява се целогодишно


Разстоя
ние км    Час, минути    маршрут    Час, минути
    пристига    стои    тръгва        пристига    стои    тръгва
            12.00    Балчик /автогара    12.45       
3    12.05    1    12.06    Балчик/жк Балик/    12.39    1    12.40
7    12.16    1    12.17    Оброчище    12.28    1    12.29
3    12.20            Църква             12.25
                           


Обща дължина  13 км
Общо време за движение    18 мин            Средна техническа скорост   43 км/ч
Общо време за пътуване       20 мин        Средна съобщителна скорост  39км/ч

- № 2.23 / с час на тръгване от Балчик 16.30 ч. и от Църква 16.55 ч. - целогодишно/
Маршрутно разписание № 2.23
Междуселищна автобусна линия
Балчик - Църква
изпълнява се целогодишно

Разстоя
ние км    Час, минути    маршрут    Час, минути
    пристига    стои    тръгва        пристига    стои    тръгва
            16.30    Балчик /автогара    17.15       
3    16.35    1    16.36    Балчик/жк Балик/    17.09    1    17.10
7    16.46    1    16.47    Оброчище    16.58    1    16.59
3    16.50            Църква             16.55
                           

Обща дължина  13 км
Общо време за движение    18 мин            Средна техническа скорост   43 км/ч
Общо време за пътуване       20 мин        Средна съобщителна скорост  39км/ч
РЕШЕНИЕ 331: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, общински съвет - Балчик приема Отчет за 2008 година на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) на община Балчик.
РЕШЕНИЕ 332: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ от 900.00 лева на Яна Ивелинова Георгиева от град Балчик, ул. "Раковски" № 61, за лечение на сина й Ивелин Георгиев.
РЕШЕНИЕ 333: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ от 300.00 лева на Пауна Банчева Костова от с. Оброчище, за лечение.
РЕШЕНИЕ 334: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 6 от ЗМСМА, общински съвет -Балчик отпуска еднократна финансова помощ в размер на 300.00 лева на Стефка Иванова Спирова от с. Оброчище, ул. "Пробуда" № 1 за покриване на разходи за погребението на майка й Фатме Мехмедова Али.
РЕШЕНИЕ 335: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема актуализацията на "Програма за управление на дейностите по отпадъците от ГПСОВ - Балчик".

ВР.ИЗП.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - БАЛЧИК:

        /инж. Веселин Николов/